LSLS10067U Planter og klima i byen

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Plants and plant growth in urban areas

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til:

 Planter:

 • Anvendt Botanik og plantekendskab
 • Systematik, Anatomi, Fysiologi og Morfologi
 • Plantekendskab (med vægt på kultiverede arter og sorter)
 • Planteproduktion og plantekvalitet

 Jord:

 • Jordbundslære i forhold til plantevækst i urbane områder
 • Basal jordfysik: Jordens tekstur og struktur, jordprofiler
 • Basal jordkemi: Ionbytning, pH-værdi, næringsstoffer, næringsstoffers mobilitet og tilgængelighed
 • Jordbiologi: C-kredsløb, jordliv, organisk materie, mykhorizza,
 • Jordtyper, anthropoge jord og substrater.
 • Komprimering
 • Vejsalt og forurening
 • Jordvand og planters vandoptagelse

 Klima:

 • Urbant klima – vind, temperatur og vand
 • Urbane vækstbetingelser – vind, forurening og tørke – ”urbane plantesamfund”
 • Urban Heat Island
 • Urbane stofkredsløb
Målbeskrivelser

Formål
Kursets formål er at give studerende på bachelor-niveau en introduktion til de naturvidenskabelige principper bag planteanvendelsen i urbane områder. Kurset fokuserer på plantemateriale, jord, vand, klima og disse faktorers interaktion. De studerende sættes i stand til at analysere en given vækstsituation og tilegner sig sprog, viden og en fortrolighed med de nødvendige redskaber til løsningsorienteret at kunne diskutere muligheder i forhold til plantevalg og modificering af vækstbetingelser. Kurset forsyner de studerende med grundviden, som er forudsætning for optimalt udbytte af efterfølgende moduler som mere specifikt behandler anlæg, drift og pleje af byens grønne områder. Kursets mål omfatter derfor, at den studerende skal kunne:

 

Viden:

 • Redegøre for og bruge botanisk nomenklatur
 • Identificere og redegøre for et grundlæggende plantesortiment
 • Overskue et relevant plantesortiment i forhold til dets anvendelse og udvikling i byens rum
 • Redegøre for gældende normer for plantekvalitet
 • Redegøre for overordnede produktionsforløb af vigtige plantegrupper
 • Beskrive jordbundens komponenter og deres betydning for jordbundens kemi og fysik
 • Redegøre for grundtræk af jordbundsfauna og -mikrobiologi.
 • Redegøre for grundtræk af naturlige og menneskabte stoffers kredsløb i urbane områder
 • Beskrive transportprocesser for vand og næringsstoffer i jord og planter
 • Redegøre for relevante plantebiologiske, jordbundsfysiske og –kemiske forhold i byen
 • Redegøre for de basale klimafaktorer stråling, temperatur, luftfugtighed, nedbør og vind og deres betydning for plantevækst
 • Redegøre for basale fysiske processer i forbindelse med klima og vejr
 • Forstå urbane arealanvendelses indflydelse på lokale klimaforhold

 

Færdigheder: 

 • Bruge relevante ressourcer og værktøjer i forhold til plantevalg
 • Foretage et til vækstsituationen passende plantevalg
 • Bedømme planters kvalitet
 • Rekvirere/udføre relevante felt- og laboratoriemetoder til beskrivelse af specifikke vækstforhold
 • Tolke og anvende relevante analytiske resultater til at vurdere jordmaterialer og substrater som grundlag for anlæg i byer
 • Modificere specifikke vækstbetingelser på voksestedet – for eksempel i forhold til jordsituationen, vanding og gødskning

 

Kompetencer:

 • Vurdere og diskutere urbane områders komplekse vækstforhold og interaktionen mellem ydre vækstfaktorer, planten og plantevækst
 • Overveje betydningen af analyser og måleresultater i en produktionsmæssig og/eller miljømæssig sammenhæng
 • Overføre og anvende fagområdernes teorier og metoder i planlægning, projektering, anlæg og drift af byens grønne områder.
 • Tilegne sig, diskutere og anvende forskningsbaseret viden i anlæg og drift af grønne områder
Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, felt- og laboratoriearbejde, selvstudie, ekskursioner og virksomhedsbesøg.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forberedelse
 • 220
 • Forelæsninger
 • 60
 • Praktiske øvelser
 • 44
 • Projektarbejde
 • 20
 • I alt
 • 408
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Skriftlig eksamen
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig aflevering og godkendelse af grupperapporter, deltagelse/fremlæggelse i planteseminar og bestået plantetest.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen