LOJB10259U Mikroøkonomi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Micro Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset i mikroøkonomi opbygger fundamentet til moderne modelbaseret økonomisk analyse. Byggeklodserne er agenternes præferencer der modelleres til nyttefunktioner. Ved hjælp af matematik og antagelser som nyttemaksimering og ligevægt kan markedsdeltagernes adfærd forudsiges og analyseres. Med få redskaber er vi således allerede ved kursets slutning i stand til at kaste et blik på et af de smukkeste resultater i økonomi - den generelle ligevægt.

Første skridt er at udforske forbrugernes og virksomhedernes møde på markedet. Dette område kaldes industriøkonomi og idéen er at udforske hvordan forskellige markedsstrukturer vil påvirke prisdannelsen og adfærden på markedet. Herunder dækkes forbrugeradfærd (nytte, budget og valg, efterspørgselsfunktion) og producentadfærd (profitmaksimering, omkostningsminimering, udbudsfunktion). Herunder vil vi også se på beslutning under usikkerhed; Antagelsen om fuld vished for alle valg er tydeligvis urealistisk, og vi vil se på hvorledes denne usikkerhed kan inkorporeres i vores modeller for forbrugeradfærd.

Som det forhåbentligt fremgår, er kritisk brug af antagelser en hjørnesten i den økonomiske metode, og derfor et fokuspunkt for kurset. Et andet fokuspunkt er at klæde den studerende på til at kunne analysere mikroøkonomiske problemstillinger matematisk, og derfor er kurset funderet på matematiske udledninger af de gennemgåede begreber, og praktisk anvendelse af begreberne gennem beregninger i øvelsestimerne.

Målbeskrivelser

Kurset giver en grundlæggende indføring i økonomisk tænkning og modellering. Med udgangspunkt i basale antagelser om markedsdeltagernes præferencer, opbygges en sammenhængende teori, der kan bruges til at forstå, analysere og forudsige økonomisk adfærd. I den proces lægges vægten både på den økonomiske matematiske metode, men også på intuition og kritisk forståelse af antagelser. Kurset er således en nødvendig byggesten før introduktionen af mere virkelighedsnære problemstillinger som fx miljøøkonomi og kontraktteori.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne: 

Viden:

 • definere centrale begreber indenfor mikroøkonomi, herunder f.eks. konvekse præferencer, Engel kurve eller risiko aversion

 • Redegøre for de grundlæggende antagelser i mikroøkonomi

Færdigheder:

 • anvende matematiske og grafiske metoder til at

  • udlede, forklare og illustrere centrale resultater i mikroøkonomi, f.eks. at udlede en efterspørgselsfunktion fra en nyttefunktion og forklare dens egenskaber

  • analysere konkrete økonomiske problemstillinger

Kompetencer:

 • Fortolke resultater af økonomiske analyser i forhold til den virkelige verden

 • Evaluere og diskutere økonomiske antagelser og metode i forhold til den virkelige verden

Middelsvær mikroøkonomisk lærebog, som f.eks.

Hal R. Varian: Intermediate Micro Economics, latest edition, Norton

Endelig valg af lærebog vil blive offentliggjort på kursets hjemmeside senest 14 dage før kursusstart.

Evt. udleverede noter kan også indgå som pensum.

Bestået Matematik og databehandling eller tilsvarende.
Et kursus i grundlæggende økonomi kan være en fordel, men er ikke en forudsætning
Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af kurset skal 2 opgavesæt afleveres og godkendes for at man kan gå til eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

Der gives skriftligt feedback på to obligatoriske opgaver der afleveres i løbet af kurset, plus løbende mundtlig feedback i undervisningsforløbet både i form af dialog om kursets problemstillinger under forelæsningerne, og i form af dialog om opgaveløsning i øvelses timerne

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

2 individuelle obligatoriske afleveringsopgaver skal godkendes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

KU’s eksamenshus stiller computere til rådighed ved ITX-eksamenen.
Egne digitale hjælpemidler, såsom computer, tablet, mobiltelefon mv. må ikke medbringes.

Studerende må dog gerne medbringe lommeregner.

Bøger, noter og lignende kan medbringes i papirform eller uploades før eksamen og tilgås digitalt fra ITX-computeren. Læs mere om dette på Studieinformation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig med en varighed på 25 minutter med 25 minutters forberedelse. Under forberedelsen er alle hjælpemidler tilladt, mens kun noter skrevet under forberedelsen må medtages i eksamenslokalet.

 

Hvis afleveringsopgaverne ikke er godkendte i forbindelse med ordinær eksamen, skal de afleveres og godkendes tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen