LNAK10066U Planlægning i det åbne land

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Countryside Planning

Uddannelse


Kandidatuddannelsen i naturforvaltning 

Kandidatudannelsen i geografi og geoinformatik

Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur

 

Kursusindhold

Der er i stigende grad kamp om arealerne i det åbne land. Der skal være plads til de klassiske funktioner som produktion af fødevarer og træ, indvinding af råstoffer samt plads til natur, biodiversitet, rekreation, og bosætning. Men også klimaforandringer, den Grønne Omstilling og behovet for rent drikkevand kræver plads.

Kurset omhandler om hvordan man gennem offentlige planlægning og forvaltning af det åbne land, kan forsøge at skabe plads til de mange, og ofte konfliktende funktioner, samt sikre en bæredygtig udvikling.

Du vil på kurset blive introduceret til forskellige tilgange til planlægning, ligesom du vil lære noget om samspillet mellem den offentlige planlægning og de mange aktører der ejer og bruger arealerne i det åbne land.

Kurset er begrænset valgfrit for studerende på udannelserne: Naturforvaltning, Geografi og Geoinformatik, og Landskabsarkitektur, men henvender sig også til biologi-, agronom-, og skovbrugsstuderende, der ønsker beskæftigelse indenfor den offentlige planlægning og forvaltning af det åbne land.

 

 

På kurset undervises i følgende emner:

Planlægningens historie og udvikling 

Tilgange og metoder til udformning planer og strategier

Teorier om tilblivelse og iværksættelse af planer og politikker.

Tilgange til vurdering af planlægningens effekter 

Koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning.

ndhold og effekter af offentlig planlægning vedrørende det åbne land inklusiv planlægning for:

a.     landbrugs- og landdistriktsudvikling

b.     skovrejsning,

c.     bebyggelse i det åbne land,

d.     vindmøller og andre energianlæg

e.     klimatilpasning og udtagning af lavbundsarealer

f.      beskyttelse og forbedring af natur, landskab og kulturarv

Målbeskrivelser

Efter endt kursus vil du have erhvervet følgende kompetencer, færdigheder og viden:

Kompetencer:

 • Udforme strategier og planer for det åbne lands benyttelse, beskyttelse og udvikling
 • Forholde dig kritisk og refleksivt til den eksisterende offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
 • Arbejde selvstændigt såvel som i grupper med personer fra forskellige fagdiscipliner
 • Kommunikere skriftligt og mundtligt om landskabsrelaterende problemer og løsninger på en struktureret og videnskabelig måde

 

Færdigheder:

 • Analysere planer og planprocesser
 • Formulere og opstille mål, strategier og planer for specifikke landskabers funktioner og udvikling,
 • Træffe valg vedrørende instrumenter til virkeliggørelse af planer
 • Skitsere principper for helhedsorienterede løsninger
 • Formidle landskabsrelaterede problemstillinger og løsninger

 

Viden om:

 • Indhold, funktion og effekter af den offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
 • Teori om den offentlige planlægningsudformning og iværksættelse,
 • Koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning
 • Forskellige former tilgange til planlægning og deres fordele og ulemper

 

Lærebog: Kristensen, L.S. Primdahl, J. og Vejre, H. (2015). Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid. Bogværket: Nykøbing Sjælland

Elektroniskkompendium der kan hentes på absalon

Basiskendskab til den lovgivning der vedrørende brugen og forvaltningen af det åbne land svarende kursus 'Miljø- og planlovgivning'.

Basiskendskab til rurale landskabers funktioner og processer

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Undervisningen foregår som forelæsninger inklusiv gæsteforelæsninger, diskussioner, ekskursioner samt teoretiske og praktiske øvelser i grupper. Undervisningen er struktureret omkring en række temaer og der vil til hvert tema være knyttet både teori, metode samt praksis (eksempler på politikker og planer). Forelæsningerne bliver efterfulgt af mindre seminarer, hvor de studerende har forberedt oplæg i grupper, eller af gruppediskussioner. Derudover vil der til mange af forelæsningerne være nyttet øvelser af kortere elle længere varighed
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Øvelser
 • 36
 • Ekskursioner
 • 10
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der afleveres ved kursets afslutning 3-5 opgaver (af ca. 3-5 siders længde). Opgaverne udarbejdes individuelt, men dele af opgaverne kan være baseret på øvelser, der er lavet i grupper i undervisningsforløbet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Bedømmelse baseret på fornyet aflevering af opgaver efterfulgt af 15 minutters mundtlig eksamen. Opgaverne afleveres inden reeksamensugen efter aftale med kursusansvarlig.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse