LNAB10020U Tema: Natur, miljø og samfund

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Thematic Course: Nature, Environment and Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

  

Kurset sigter efter at give kompetencer til at anvende egen faglighed i et tværfagligt samarbejde. Kurset rummer udvalgte dele af den generelle miljø- og naturforvaltning, som bl.a. tjener til at illustrere at komplekse natur- og miljøproblemer ofte har en tværfaglig løsning, hvor fx næringsstoffer, naturforvaltning eller økonomi ikke kan betragtes alene.

Kursets giver deltagerne et overblik over den danske natur- og miljøforvaltning og erkende den indbyrdes påvirkning imellem natur, miljø og samfund. Med forvaltning forstås tilvejebringelse af beslutningsgrundlag (konkret viden/data), tolkning og præsentation af data, afvejning i forhold til interesser og økonomi, planlægning, kontrol af legalitet, konsekvensanalyse, afsøgning af alternativer, opstilling af scenarier, formulering af opfølgningsforanstaltninger.

Kurset består af udvalgte cases, der gennem forelæsninger og øvelser præsenterer problemstillinger og løsninger inden for natur- og miljøforvaltning. Samtidig arbejdes med relevant problemstilling i tværfagligt projektarbejde Hertil kommer journal clubs hvor udvalgte videnskabelige artikler nærlæses og gennemgåes.

De enkelte cases kan variere fra år til år, men eksempler på cases kan være:

Naturpleje og naturgenopretning:
Mål og målopfyldelse med udgangspunkt i botaniske og zoologiske værdier
Analyser af naturgrundlag og kulturhistorie
Plejemetoder, fx græssere i naturplejen
Scenarier for og konsekvensvurdering af naturgenopretningsprojekter, fx mht. genudsætning af dyr.

Genudsætning og de samfundsmæssige konsekvenser

Værdien af nationalparker i forhold itl naturindhold og deres placering.Landbrug o.a produktionserhverv i det åbne land:
Stofstrømme i relation til moderne landbrugsejendomme
Phosphatbelastning af søer
Husdyrproduktion - hvad kan naturen bære
Økologisk jordbrug - hvad kan de i forhold til konventionelle, og hvad koster det
Transgene planter
Agerlandets flora og faunaVandrammedirektiver og deres samfundsøkonomiske betydning

Arealanvendelse og grundvand:
Nitrat og pesticider i jord- og grundvandsfasen
Scenarier for landskabsudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser
Modellering på baggrund af arealdata
Politikintegration i miljø- og naturforvaltningen

Værdien af rent drikkevand,og omkostningen ved at rense.


Økosystemer  og bidiversitet
Hvad er et økosystem
Monitering af natur- og miljøtilstand

Kortlægning og modellering af økosystemtjenester, modellering af deres værdi
Hvad er den samfundsøkonomiske betydning af biodiversitet?

Næringsstofspåvirkning på økosystemer


Skovrejsning:
Planlægning
Datagrundlag
Analyser af naturgrundlag

Skoven som producent af goder til samfundet

Hvor bør der rejses skov?

Hvad er omkostningen ved at rejse skov, og hvordan finder vi ud af hvor vi får mest for penge?

Målbeskrivelser
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden
- Beskrive sammenhænge mellem naturgrundlaget i Danmark og arealanvendelsen

- Beskrive hvordan kulturlandskabet udvikles og forvaltes i et samspil mellem økologiske, tekniske, økonomiske og politiske faktorer

- Identificere aktører i spændingsfeltet mellem beskyttelse og benyttelse af naturen

- Beskrive forskellige former for natur- og miljørelaterede data af relevans for løsning af en given natur- og miljøforvaltningsmæssig problemstilling

- Beskrive værktøjer og modeller der bruges til forudsigelse og scenarie-formulering i natur- og miljøforvaltningen

Færdigheder
- Udvælge og anvende metoder til beskrivelse af landskabets og naturressourcers struktur, funktion, udvikling, regulering, økonomi og planlægning

- Vurdere og tage kritisk stilling til forskellige former for faglig viden relateret til natur- og miljøforvaltning, herunder afdække den faglige videns forudsætninger og antagelser, validitet, pålidelighed og generalisérbarhed

- Udvælge og anvende natur- og miljørelaterede data til at belyse en given problemstilling i natur- og miljøforvaltningen

Kompetencer
- Indgå i tværfagligt samarbejde med andre

- Identificere, beskrive og diskutere tværfaglige problemstillinger i relation til natur, miljø og økonomi

- Opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny viden og reflektere over læreprocessen
 

Vil blive offentliggjort på Absalon

Anbefalet: kurserne Økologi og naturressourcer, Klima jord og Planter
Forelæsninger, øvelser, projektarbejde, ekskursioner og journal clubs.
Der arrangeres en ekskursion i den første uge af kursusforløbet. Ekskursionen besøger relevante områder og aktører der i praksis illustrerer, at komplekse miljø- og forvaltningsproblemer ofte har en tværfaglig løsning, der kræver indsigt i den indbyrdes påvirkning imellem natur, miljø og samfund. Endvidere dannes projektgrupper og projektemner vælges i løbet af ekskursionen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 40
 • Forberedelse
 • 99
 • Forelæsninger
 • 36
 • Kollokvier
 • 15
 • Projektarbejde
 • 139
 • Teoretiske øvelser
 • 72
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 - 30 minutter
Beskrivelse af eksamen: Eksamen er afsluttende mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen består af individuel mundtlig fremlæggelse, der tager udgangspunkt i projektrapporten samt specificeret pensum fra undervisningen.

Der er ingen forberedelsestid.

Vægtning: Mundtlig eksamen (100 %)
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af gruppeprojekt
Deltagelse i journal club

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

 

Hvis den studerende ikke har afleveret gruppeprojektet, skal det afleveres individuelt senest to uger inden reeksamen. Projektet skal godkendes inden reeksamen.
Hvis den studerende ikke har deltaget i journal clubs, vil den studerende til den mundtlige reeksamen blive eksamineret i en af de gennemgåede artikler.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karekteren 12 skal den studerende opfylde læremålene som anført i Målbeskrivelsen