LNAB10020U Tema: Natur, miljø og samfund

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Thematic Course: Nature, Environment and Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset sigter efter at give kompetencer til at anvende egen faglighed i et tværfagligt samarbejde. Kurset rummer udvalgte dele af den generelle miljø- og naturforvaltning, som bl.a. tjener til at illustrere at komplekse natur- og miljøproblemer ofte har en tværfaglig løsning, hvor fx næringsstoffer, naturforvaltning eller økonomi ikke kan betragtes alene.

Kursets giver deltagerne et overblik over den danske natur- og miljøforvaltning og en erkendelse af den indbyrdes påvirkning imellem natur, miljø og samfund. Med forvaltning forstås tilvejebringelse af beslutningsgrundlag (konkret viden/data), tolkning og præsentation af data, afvejning i forhold til interesser og (miljø-)økonomi, planlægning, kontrol af legalitet, konsekvensanalyse, afsøgning af alternativer, opstilling af scenarier, formulering af opfølgningsforanstaltninger.

Kurset består af udvalgte temaer, der gennem forelæsninger og øvelser præsenterer problemstillinger og løsninger inden for natur- og miljø, ud fra både et forvaltningsmæssigt og miljøøkonomisk perspektiv. Samtidig arbejdes med relevant problemstilling i tværfagligt projektarbejde Hertil kommer journal clubs hvor udvalgte videnskabelige artikler nærlæses og gennemgås.

De enkelte temaer beskæftiger sig med samfundsmæssige udfordringer. De kan variere fra år til år, men eksempler på temaer kan være: Fremtidens landbrug, energi i fremtidens samfund, naturbeskyttelse, klimaforandring,  kystsikring m.m.

Kurset behandler i stor udstrækning bæredygtighed inden for Verdensmål:

7 Bæredygtig energi

12 Ansvarligt forbrug og produktion

13 Klimaindsats

15 Livet på land

 

Digitalisering indgår i kurset ifbm: 1) datahåndtering ifbm indsamling og håndtering af empirisk data (kvalitative data), 2) teknologisk forståelse ifbm digitale teknologier inden for de underviste temaer, 3) digital informationsindsamling ifbm literatursøgning

 

 

Målbeskrivelser
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden
- Beskrive sammenhænge mellem naturgrundlaget i Danmark og arealanvendelsen

- Beskrive hvordan kulturlandskabet udvikles og forvaltes i et samspil mellem økologiske, tekniske, økonomiske og politiske faktorer

- Identificere aktører i spændingsfeltet mellem beskyttelse og benyttelse af naturen

- Beskrive forskellige former for natur- og miljørelaterede data af relevans for løsning af en given natur- og miljøforvaltningsmæssig problemstilling, ud fra både et forvaltningsmæssigt og miljøøkonomiske perspektiv.

- Beskrive værktøjer og modeller (i relation til både forvaltning og miljøøkonomi) der bruges til forudsigelse og scenarie-formulering i natur- og miljøforvaltningen

Færdigheder
- Udvælge og anvende metoder til beskrivelse af landskabets og naturressourcers struktur, funktion, udvikling, regulering, økonomi og planlægning

- Vurdere og tage kritisk stilling til forskellige former for faglig viden relateret til natur- og miljøforvaltning (i relation til både forvaltning og miljøøkonomi), herunder afdække den faglige videns forudsætninger og antagelser, validitet, pålidelighed og generalisérbarhed

- Udvælge og anvende natur- og miljørelaterede data til at belyse en given problemstilling i natur- og miljøforvaltningen (i relation til både forvaltning og miljøøkonomi)

Kompetencer
- Indgå i tværfagligt samarbejde med andre

- Identificere, beskrive og diskutere tværfaglige problemstillinger i relation til natur, miljø og økonomi

- Opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny viden og reflektere over læreprocessen
 

Vil blive offentliggjort på Absalon

Anbefalet: kurserne Økologi og naturressourcer, Klima jord og Planter
Forelæsninger, øvelser, projektarbejde, ekskursioner og journal clubs.
Der arrangeres en ekskursion i den første uge af kursusforløbet. Ekskursionen besøger relevante områder og aktører der i praksis illustrerer, at komplekse miljø- og forvaltningsproblemer ofte har en tværfaglig løsning, der kræver indsigt i den indbyrdes påvirkning imellem natur, miljø og samfund. Endvidere dannes projektgrupper og projektemner vælges i løbet af ekskursionen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Teoretiske øvelser
 • 72
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 139
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 - 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Beskrivelse af eksamen: Eksamen er afsluttende mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen består af individuel mundtlig fremlæggelse, der tager udgangspunkt i projektrapporten samt specificeret pensum fra undervisningen.

Der er ingen forberedelsestid.

Vægtning: Mundtlig eksamen (100 %)
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af gruppeprojekt
Deltagelse i journal club

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

 

Hvis den studerende ikke har afleveret gruppeprojektet, skal det afleveres individuelt senest to uger inden reeksamen. Projektet skal godkendes inden reeksamen.
Hvis den studerende ikke har deltaget i journal clubs, vil den studerende til den mundtlige reeksamen blive eksamineret i en af de gennemgåede artikler.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karekteren 12 skal den studerende opfylde læremålene som anført i Målbeskrivelsen