LMAB10066U Matematik og databehandling (MatDat)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Mathematics and Data Processing (MatDat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi

Kursusindhold

Kurset er emnemæssigt delt op i fire matematikmoduler i forlængelse af hinanden, samt et databehandlingsmodul, der forløber på langs af dem.

Matematikmodulerne er

- Funktioner og matematiske modeller: lineære-, logaritme-, potens-, eksponential-, og trigonometriske funktioner, lineær regression, differentiation og integration, funktionsundersøgelse, analyse og fortolkning af simple matematiske modeller

- Matricer: lineære sammenhænge mellem variable, matricer, determinant og invers matrix, løsning af lineære ligninger, opstilling og analyse af matrixmodeller, egenværdier og egenvektorer

- Differentialligninger: eksponentiel vækst, logistisk vækst, separation af de variable, lineære 1. ordens differentialligninger, opstilling af differentialligningsmodeller, fortolkning af parametre og løsninger

- Funktioner af to variable: grafer, niveaukurver, partielle afledede, optimering, dobbeltintegraler, matematiske modeller med to variable

Databehandlingsmodulet er
- Lagring og håndtering af data: registrering, behandling og grafisk fremstilling af data med regneark, behandling af data og illustration af matematikmodulernes begreber med programsystemet R, definition af funktioner og procedurer i R

Målbeskrivelser

Kursets overordnede formål er at udbygge gymnasiematematikken til det niveau, der er brug for i uddannelsernes øvrige fag. Der lægges vægt på matematikkens rolle i anvendelsesorienterede problemstillinger. Endvidere indføres enklere databehandling, visualisering og programmering med regneark og programmet R.


Når kurset er færdigt forventes den studerende (inden for kursets emneområde) at kunne:

Viden:
- Udvise overblik over grundlæggende matematiske begreber og teorier
- Udvise overblik over grundlæggende begreber inden for databehandling
- Udvise overblik over grundlæggende begreber inden for programmering
- Beskrive simple problemstillinger inden for biovidenskab vha. matematik
- Opskrive og reformulere simple matematiske modeller
- Udføre matematisk problembehandling

Færdigheder:
- Analysere simple problemstillinger indenfor biovidenskab vha. matematik
- Anvende matematiske resultater og metoder på konkrete matematiske problemstillinger
- Anvende R til indlæsning og visualisering af datasæt
- Anvende R til beregninger i matematiske modeller og behandling af datasæt
- Anvende regneark struktureret

Kompetencer:
- Arbejde selvstændigt såvel som indgå i fagligt og projektorienteret samarbejde med andre


For en mere detaljeret målbeskrivelse henvises til kursets "Specifikke kompetencemål", som findes på kursets Absalonside.

De fire matematikmoduler ligger i forlængelse af hinanden, og databehandlingsmodulet forløber på langs af dem. Kurset består af 4 perioder (svarende til de 4 matematikmoduler) af 2 ugers længde. I matematikmodulerne gennemgås de væsentligste dele af stoffet ved forelæsningerne med udgangspunkt i eksempler fra andre fag. Ved matematikøvelserne regnes opgaver i grupper, og til hver øvelsesgang kan man aflevere skriftlige hjemmeopgaver og få dem rettet.

Hvert matematikmodul afsluttes med aflevering af et miniprojekt. Arbejdet med miniprojektet foregår til dels i løbet af en hel dag, der er afsat udelukkende til dette formål.

I databehandlingsmodulet gennemgås begreber og metoder ved forelæsninger og indøves derefter ved computerøvelser. Undervisningen tilrettelægges efter at de studerende har egen bærbar PC. En del af opgaverne til computerøvelserne vil dreje sig om matematikken i samme modul, hvorved matematik- og databehandlingsdelene af kurset knyttes sammen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 90
 • Forelæsninger
 • 38
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel

I løbet af kurset vil besvarelser af hjemmeopgaver og de fire obligatoriske miniprojekter blive rettet.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Beskrivelse af eksamen: Ved kursets afslutning afholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Der vil være spørgsmål, som tester basale færdigheder samt spørgsmål der i stil med dele af miniprojekterne tester kompetencer på højere niveauer.
Krav til indstilling til eksamen

I løbet af kurset afleveres gruppevist 4 miniprojekter, hvoraf mindst 3 skal godkendes for at gå til eksamen.

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Computere, tablets, mobiltelefoner og lignende må ikke benyttes. Alle andre hjælpemidler inklusive lommeregnere må gerne benyttes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinære.

 

Er kravene for indstilling til eksamen ikke opfyldt, kan de opfyldes inden reeksamen ved at aflevere fire, hvoraf mindst tre skal godkendes, individuelle miniprojekter senest to uger før begyndelsen af re-eksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.