LKEB10077U  Biokemi 1

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Biochemistry 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i kemi

Kursusindhold

Følgende emner behandles teoretisk:

Kemisk opbygning af proteiner, kulhydrater, lipider og RNA/DNA (kort), ved repetition og overbygning på viden fra de grundlæggende kemikurser. Introduktion til struktur og funktionalitet af proteiner, herunder enzymer. Funktionalitet af membraner, herunder membrantransport. Energiforhold, energirige forbindelser, cofaktorer.

Universelle metaboliske reaktioner af betydning for omsætning af næringsstoffer: Glycolyse, citronsyrecyklus, oxidativ phosphorylering, pentosephosphatvejen, gluconeogenese, lipidstofskiftet incl. betaoxidation, aminosyrestofskiftet incl. ureacyklus.

Af ikke-universelle reaktioner gennemgås glyoxylatcyklus, som kendes fra planter og bakterier. For relevant differentiering mellem studieretninger gennemgås desuden muskelproteiners biokemi (studerende på Fødevarer og Ernæring samt Husdyrvidenskab) henholdsvis fotosyntese og Calvins cyklus (øvrige studieretninger). Udvalgte organers biokemi hos højere dyr, herunder eksempler på regulering af metabolisme og integration af stofskiftet.

Kurset indeholder desuden en eksperimentel introduktion til simple biokemiske teknikker og problemstillinger: Analytiske og præparative separationsteknikker (kromatografi og elektroforese), introduktion til funktionel karakterisering af enzymer (kinetik, specificitet), samt enzymbaseret bestemmelse af udvalgte metabolitter.

Målbeskrivelser

Kursets vigtigste målsætning er at give en teoretisk indføring i biokemiens hovedområder, med vægt på generel metabolisme samt struktur og funktion af de væsentligste makromolekyler. Derudover vægter kurset at give de studerende en praktisk introduktion til simple biokemiske teknikker og problemstillinger gennem en række laboratorieøvelser.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

-Beskrive proteiners, kulhydraters, lipiders og tildels nucleinsyrers grundlæggende kemiske opbygning samt overordnede funktion og egenskaber

-Beskrive hovedprincipperne for væsentlige biokemiske teknikker til oprensning og karakterisering af proteiner, herunder basale enzymkinetiske undersøgelser

-Klassificere enzymer i hovedklasser og beskrive disses generelle virkningsmekanismer og regulering

-Beskrive centrale metabolismeveje og deres overordnede regulering

-Kende til centrale reaktioner og metabolitter, inklusiv funktionen af udvalgte  cofaktorer

-Udvise overblik over samspillet mellem forskellige metabolismeveje, herunder også betydningen af forskellige organeller i cellen, samt forskellige væv i organismen

Færdigheder:

-Udføre beregninger af Gibbs fri energi og standardreduktionspotentialer og demonstrere en kvantitativ forståelse af disse

-Anvende de mest almindelig brugte grafiske præsentationer af enzymkinetiske data, og demonstrere en forståelse af, hvordan disse anvendes til estimering af de kinetiske konstanter

-Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i laboratoriet med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes ved praktiske biokemiske undersøgelser

-Udføre databehandling af forsøgsresultater og præsentere konklusioner på en overskuelig måde

-Kunne anvende den opnåede viden til at fortolke data og koble til kendte biokemiske sammenhænge

Kompetencer:

-Overføre basal biokemisk teori (metode og ræsonnement) til anvendelse inden for relaterede fagområder, f.eks. på videregående kurser indenfor fødevarevidenskab, bioteknologi, plante- og dyrefysiologi mm

-Foreslå og gennemføre relevante eksperimentelle teknikker til simple praktiske biokemiske eksperimenter

Berg, Tymoczko & Stryer: “Biochemistry”, 7. udgave (2012)
Bjergegaard: "Opgavesamling Biokemi 1", nyeste udgave
Agerbirk og Bjergegaard: "Biokemi 1 Øvelsesvejledning", nyeste udgave
De aktuelle udgaver af lærebog og kompendier offentliggøres på Absalon forud for kursusstart

Kompetencer svarende til LKEA10108 Almen Kemi for biovidenskab og LKEA10109 Organisk Kemi for biovidenskab eller til LKEB10112 Kemi HMN og LKEB10113 Naturstofkemi og Mikrobiologi.
Eksterne studerende (f.eks. CVU'ere) bør som minimum opfriske kemiske færdigheder inden kurset påbegyndes. Ligeledes er et overordnet kendskab til celler (opbygning, vigtigste organeller etc) væsentligt
Den teoretiske del af undervisningen udgøres af forelæsninger. Der gives 2 forelæsninger pr. uge med præsentation af pensum fra lærebog. I forelæsningerne inddrages typisk et mindre antal opgaver, ligesom indlæring af pensum understøttes ved teoretiske øvelser, hvor der selvstændigt løses opgaver relateret til det forelæste stof. I slutningen af kurset gennemføres et mindre case-forløb som støtte ved indlæring af integrationen af de gennemgåede metabolismeveje. Praktiske øvelser i laboratoriet (ca. 4 timers varighed) danner det eksperimentelle grundlag for biokemi 1. Der vil være 6 øvelsesgange i alt, og øvelserne udføres generelt i hold af tre. Hjemmearbejdet udgøres af læsning af lærebog i forbindelse med forelæsninger, forberedelse til laboratorieøvelser, rapportskrivning, samt opgaveløsning som opfølgning på/forberedelse til de teoretiske øvelser. Én forelæsning og én øvelse er differentieret ifht. studieretning, se også under kursusindhold.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamenssættet består typisk af 3-5 opgaver med underspørgsmål. Den indbyrdes vægtning, der kan variere, angives ud for de enkelte opgaver.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af mindst 5 ud af i alt 7 rapporter over laboratorieøvelser/case.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig reeksamen. Samlet varighed, 20 minutter pr. studerende.
Opfyldes kravene ikke som følge af manglende godkendelse af afleverede rapporter, skal rapporterne genafleveres senest 2 uger inden tilmelding til reeksamen, og rapporterne skal være godkendt senest 1 uge inden reeksamen.
Opfyldes kravene ikke som følge af manglende deltagelse i øvelserne skal kurset som udgangspunkt følges næste gang dette udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Topkarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets mål uden væsentlige mangler. Se i øvrigt målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 4
 • Forberedelse
 • 126
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206