LBIB10188U Grundlæggende plantebiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic Plant Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset søger at give den studerende en grundlæggende forståelse af hvordan hele planten fungerer som organisme i samspil med det omgivende miljø. Forelæsningerne fokuserer på forholdet mellem funktion og struktur i frøplanter på organ-, vævs- og celleniveau samt de fysiologiske processer som ligger til grund for plantens vækst og udvikling. Kurset giver forståelse af hvordan planten fungerer både på det molekylære plan og på helplanteniveau.

Kurset omfatter bl.a. følgende centrale emner: Planteorganers funktion. Celle- og vævstyper. Udvikling og struktur af den primære rod, stængel og blad. Sekundær vækst i rod og stængel. Optagelsesveje og transportmekanismer for vand og opløste uorganiske og organiske stoffer. De biokemiske processer som indgår i fotosyntesen, metabolismen af kulhydrater, Respiration, dannelse af lipider og assimilering af kvælstof. Cellevæggenes struktur og funktion. Blomstens anatomi, befrugtningen og struktur af frugt og frø.

Målbeskrivelser

Kursets skal give en generel forståelse af forholdet mellem funktion og struktur i planter på organ-, vævs- og celleniveau. Kurset skal give kendskab til planters basale livsfunktioner og en forståelse for de cellulære, fysiologiske, og molekylære processer, som ligger til grund for planters vækst og udvikling.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

- Identificere og navngive vigtige strukturer i planter.
- Beskrive grundlæggende molekylære og cellulære processer i planter.
- Udvise overblik over hvordan planters livsfunktioner fungerer på cellulært såvel som på hel-plante niveau.
- Beskrive og reflektere over hvordan ændringer i den primære metabolismen tillader planter at tilpasse sig til væsentlige forandringer vækstmiljøet.

Færdigheder:
- Arbejde med et mikroskop, herunder at lave og farve mikroskopiske snit.
- Anvende teoretisk viden til løsning af problemstillinger inden for planters fysiologi og biokemi.

Kompetencer:
- Fortolke mikroskopiske præparater, i relation til planters struktur og funktion.
- Identificere plantebiologiske problemstillinger, og foreslå mulige løsninger på disse med grundlag i plantebiologiske processer og herunder inddrage overvejelser af betydningen af det givne vækstmiljø.

Lærebog: Taiz, L, Zeiger E, Møller IM, Murphy A: Plant Physiology and Development. 7th Edition. Der tages forbehold for at lærebogen kan udskiftes indtil en uge før kursusstart.

Kompendium som indeholder 'Section 5: The Angiosperm Plant Body: Structure and Development' (from Raven et al. 2005) og Martens and Schulz: Lab Manual for Plant Anatomy.

Artikler og øvrige øvelsesmanualer som bruges i undervisningen vil blive stillet til rådighed via Absalon.

Kurset omfatter forelæsninger og teoretiske øvelser. Kurset består derudover af praktiske øvelser i planteanatomi, der omfatter fremstilling af præparater til mikroskopi, histologiske farvemetoder, mikroskopisk analyse af præparater samt praktiske øvelser i plantefysiologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 41
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Laboratorie
 • 22
 • Projektarbejde
 • 25
 • Vejledning
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende feedback under laboratorieøvelser og teoretiske øvelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i minimum 4 ud af 5 praktiske øvelser.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

 

Bøger, noter og lignende kan medbringes i papirform eller uploades før eksamen og tilgås digitalt fra ITX-computeren. Læs mere om dette på Studieinformation

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, forberedelse 20 min med alle skriftlige hjælpemidler, eksamination 30 min.

Studerende, der ikke opfylder indstillingskravet skal aflevere en opgave senest tre uger før reeksamen. Opgaven omhandler de praktiske øvelsers indhold og gennemføres i aftale med den kursusansvarlige. Opgaven skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen