LBIB10172U  Introduktion til bioteknologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger knyttet til forståelsen af hvorledes bioteknologien kan udnytte organismers biologiske processer.

I kurset indgår projektarbejde i projektgrupper med afsæt i en selvvalgt samfundsrelateret bioteknologisk problemstilling og fokus er på:

Problemorientering; problemidentifikation, problemanalyse og problemformulering.

Projektorganisering; definition af en opgave, planlægning og styring af projektet.

Samarbejdets dynamik; kommunikation, organisering, og roller i grupper

Skriftlig og mundtlig formidling af videnskabelig information; indhold, struktur og formalia.

Litteratur og kildehåndtering.

I kurset indgår herudover forelæsninger i pensum, som omhandler basale emner indenfor molekylærbiologien, samt bioteknologiens anvendelse i forbindelse med planter, dyr, mikroorganismer og medicin. Emnerne falder indenfor følgende områder:

A) Introduktion til den bioteknologiske terminologi

B) Organismers biologiske diversitet og bioteknologiens rolle i relation til forskellige biologiske systemer

C) Indblik i bioteknologiske firmaers forskning og produktudvikling og herved kendskab til innovation og entreprenørskab, og til organismers biologiske diversitet.

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at give en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde med udgangspunkt i en selvvalgt bioteknologisk og samfundsrelevant problemstilling, som bearbejdes ud fra videnskabelige kriterier, således at der kan arbejdes effektivt med projektet i kurset og projekter senere i studiet. Herudover er det målet, at kurset giver et grundlæggende kendskab til, hvorledes bioteknologien kan udnytte organismernes naturlige processer.


Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

- Forklare grundlæggende bioteknologiske processer i relation til regulering og styring på alle niveauer.

- Reflektere over de levende organismers diversitet.

- Beskrive og forstå den erhvervs- og forskningsmæssige udnyttelse af organismer i bioteknologien

- Kendskab til kriterier for kommunikation af videnskabelig information rapportudarbejdelse, hvad angår konsistens, klarhed, præcision og sprog.

Færdigheder:

- I at arbejde problemorienteret og derved være i stand til at; identificere, analysere, formulere, afgrænse og bearbejde en bioteknologisk problemstilling på et videnskabeligt niveau.

- arbejde projektorganiseret i en gruppe, herunder definere en konkret opgave, planlægge aktiviteter, styre arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber der skal til for at gennemføre projektet, samt evaluere forløbet.

- at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt således at normerne for videnskabelig formidling i studierapportform opfyldes.

- samarbejde effektivt i grupper og få en forståelse for de dynamikker der har betydning for udviklingen af et effektivt samarbejde

- håndtere information der er relevant for et projekt og forholde sig kritisk til denne.

Kompetencer:

- til at håndtere komplekse problemstillinger og arbejdsprocesser ved at planlægge, styre og evaluere arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber i projektets forskellige faser.

- til at opponere og give konstruktiv kritik til medstuderende

 

Fremgår af kursusoversigten som fremlægges på Absalon før kursusstart.

Undervisningen består af en række forelæsninger i pensum som suppleres med forelæsninger fra forskellige forskningsgrupper og fra forskellige virksomheder. Sideløbende et 7-ugers projektforløb med afsluttende projektrapport, en mundtlig fremlæggelse og opponering af projektet, med mulighed for at inddrage virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i projektarbejdet. Hovedparten af undervisningsaktiviteten indenfor metode og projektarbejde består i selvstændigt projektarbejde styret af de studerende, understøttet af vejledning fra henholdsvis en metodevejleder og en faglig vejleder. Vejledning af projektgrupperne vil finde sted løbende. Indholdet i vejledningen styres af den valgte problemstilling og af behovet for vejledning hvad angår faglige, metodemæssige og samarbejdsmæssige spørgsmål. I sammenhæng med projektet får projektgrupperne en generel introduktion til biblioteket samt til litteratur- og kildehåndtering generelt og formelt.
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 min.
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i egen gruppes projekt og eksamination i pensum med relation til projektet. Ingen forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til projektgruppenes præsentation af projektforslag, midtvejsseminar samt afsluttende fremlæggelse af projekt. Godkendt midtvejsseminar og godkendt formalia på projektrapporten.
Godkendt rapport og forsvar af rapport.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen som ordinær eksamen.

Hvis gruppen ikke opfylder kravene, afleveres et nyt projekt, som skal godkendes inden re-eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Projektarbejde
 • 142
 • Vejledning
 • 37
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206