LBIB10127U Dyrs og planters diversitet

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Diversity of Animals and Plants

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset giver den nødvendige baggrundsviden for alle, der efterfølgende skal beskæftige sig med levende organismer i forskellige sammenhænge. Det kan for eksempel være bæredygtig produktion af fødevarer, klimaændringers påvirkning af biodiversitet, samt fremtidige udfordringer med invasive arter. Kurset giver et overblik over de levende organismers formvariation og præsenterer og karakteriserer de store organismegrupper. De principielle forskelle på Eubakterier, Archaea og Eukaryoter fremlægges. Ligeledes præsenteres de store grupper inden for Eukaryoter, f.eks. alge-grupper, svampe, dyr og planter. Derefter fokuseres på udvalgte grupper inden for dyr og planter, og disse grupper bliver brugt som udgangspunkt for en gennemgang af morfologi, artskendskab og livscyklus. De vigtigste morfologiske begreber samt analyse af sammenhænge mellem organismers struktur, form og funktion bliver gennemgået og afprøvet ved teoretiske og praktiske øvelser samt på ekskursioner. På ekskursionerne vil kurset koble til de økologiske grundprincipper, der er behandlet i kurset "Naturressourcer og økologi". Inden for nogle få udvalgte grupper af planter og dyr får de studerende mulighed for at gå i dybden og få en indgående forståelse af systematik, slægtskabsforhold og arter i disse grupper. Inden for planter fokuseres der på frøplanter, og seks plantefamilier, der indeholder vigtige kulturplanter, vil således blive gennemgået i detaljer. Inden for dyr lægges vægt på hvirveldyr, samt insekter og andre hvirvelløse dyr af relevans for menneskepåvirkede systemer. De grundlæggende principper for navngivning af organismer fremlægges og diskuteres. Såvel klassiske metoder til karakterisering af organismer baseret på variation inden for anatomi, morfologi og kromosomtal, som moderne metoder baseret på molekylærbiologisk variation, vil blive præsenteret. Sammenhængen mellem fylogenier (slægtskabstræer) og klassifikation vil tillige blive gennemgået og afprøvet ved øvelser.

Studerende opnår færdigheder i at bruge bestemmelsesnøgler til danske plantearter og insektordener og vil dermed kunne identificere udvalgte danske plantearter og de væsentligste insektordener. Der bliver lagt særlig vægt på planter og insektarter, der er relevante inden for skovbrug, landbrug, havebrug samt andre menneskepåvirkede systemer.

Målbeskrivelser

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne:
Viden
Udvise overblik over slægtskabsforhold og forskelle mellem de store grupper af levende organismer.
Kende et begrænset antal centrale begreber inden for konstruktion af slægtskabstræer (fylogenier).
Referere regler for navngivning af organismer.
Beskrive begreber og fagtermer inden for dyre- og plantemorfologi.
Beskrive seks danske kulturplante-familier.
Beskrive vigtigste danske insektordener.
Identificere et begrænset antal kulturplanter og dyr i form a paratvidenplanter og paratvidendyr.
Anvende identifikationsværktøj til udvalgte danske planter og insekter.

Færdigheder
Formidle viden om morfologi og artsbestemmelse.
Analysere sammenhænge mellem organismers struktur, form, funktion og klassifikation.
Forklare regler for navngivning af organismer.
Vurdere sammenhængen mellem klassifikation og fylogenier (slægtskabstræer).
Analysere seks danske kulturplante-familier og indgående forklare deres morfologi, arter og systematik.
Forklare livscykler for udvalgte plante- og dyregrupper.
Analysere vigtigste danske insektordener.
Korrekt bestemme et bredt udvalg af danske plantearter og væsentligste danske insektordener ved hjælp af "Dansk Flora" og "Simplificeret nøgle til bestemmelse af de vigtigste landlevende insektordener"

Kompetencer
Vurdere og anvende bestemmelsesnøgler til danske plantearter og insektordener
Diskutere betydningen af korrekt bestemmelse af organismer i forhold til anvendelse og taksonomisk niveau.

Asmussen-Lange, C.B. og Lange, C. Levende Verden - introduktion til livets evolution og klassifikation.
Frederiksen S, Rasmussen F.N., Seberg O. Dansk Flora. Nyeste udgave.
Jakobsen N. og Jensen, J. Systematisk Botanik.
Lange, C.B.A. og Jacobsen, N. Biologisk Nomenklatur.
Sømme, L. Hvirvelløse Dyr.
Se Absalon for kursuslitteratur.

Undervisningen præsenterer de studerende for dyrs og planters variation og forskellighed gennem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og ekskursioner. Teoretisk viden formidlet ved forelæsninger viderebearbejdes i teoretiske og praktiske øvelser, og på ekskursioner. I forløbet er indlagt opgaver, hvor den studerende kan teste sin viden, sit faglige niveau og træne brugen af det teoretiske stof på praktiske forhold.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • Ekskursioner
 • 14
 • Laboratorie
 • 28
 • Projektarbejde
 • 18
 • Eksamen
 • 18
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Det er dialog baseret feedback som gives øjeblikkeligt i forelæsninger, til øvelser og ekskursioner.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 timer
Skriftlig aflevering, 2 timer, online Quiz-eksamen. Eksamenssættet vil bestå af flere elementer. Der vil være en række spørgsmål indenfor alle kursusemner, inklusive bestemmelse af udvalgte planter og insekter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, 20 min. uden forberedelse.

Kriterier for bedømmelse

Eksamensbesvarelserne vil blive bedømt på baggrund af opfyldelse af målbeskrivelsen.