JJUC00004U  Erstatning ved maritime ulykker

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Maritime Accidents and Liability

Uddannelse
BA-valgfag og KA
Kursusindhold
Kurset fokuserer på den søretlige erstatningsret (”våd søret”) og belyser ansvarsforholdene i forbindelse med rederidrift. Dette omfatter ansvar for tingsskader, formueskade og visse personskader. Området er præget af international regulering og et tæt samspil mellem privatretlige og offentligretlige regler. Dette afspejles blandt andet i de særlige ansvarsbegrænsningsregler, der gælder for rederens ansvar, samt de særlige erstatnings- og forsikringsretlige ordninger, der er etableret i relation til olieforureningsskader mv. Kurset fokuserer på disse og lignende emner og giver en indføring i anvendelsen af almindelige og særlige erstatningsretlige principper på sørettens område.

Kurset vil på grundlag af sølovens regler og de underliggende konventioner bl.a. gennemgå følgende emner:
• Rederidrift og rederansvar
• Globalbegrænsning
• Klassifikationsselskabernes rolle
• Ansvar for olie-, HNS- og bunkersforurening
• Kollision og fælleshavari
• Bjærgning
Herudover vil det blive belyst, hvordan en søulykke håndteres i praksis, herunder hvad opgavefordelingen er mellem flag-, kyst- og havnestater.
Målbeskrivelser
BA målbeskrivelse:

- Redegøre for de grundlæggende søretlige regler og deres baggrund
- Identificere relevante søretlige problemer og retlige argumenter ud fra et konkret materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en søretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt samt forståelse for de hensyn, der ligger til grund for de søretlige regler
- Analysere grundlæggende søretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.”

 

KA målbeskrivelse:

- Redegøre for de grundlæggende søretlige regler og deres baggrund
- Selvstændigt identificere relevante søretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en søretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt samt forståelse for de hensyn, der ligger til grund for de søretlige regler
- Analysere komplekse søretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter samt udpege måder at forebygge lignende konflikter
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lars Rosenberg Overby: Søret, 4. udg., Karnov Group 2013, og en materialesamling (som der allerede står).

Pensum udgør ca. 400 sider.

Der forudsættes et rimeligt kendskab til engelsk, da en del af materialet kun foreligger på dette sprog.
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
Mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
13. - 17. januar 2014 (vejl. periode)
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 34
  • I alt
  • 34