JJUB55111U Naturressourceret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I EFTERÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Natural resources law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE AUTUMN SEMESTER 2018

Kursusindhold

Udvinding og anvendelse af naturressourcer bliver stadig vigtigere tema i det moderne samfund. Faget fokuserer på dette emne i en privat/offentligretlig kontekst med fokus på ansvarsretlige aspekter i og uden for kontrakt. Udvinding af naturresourcer kræver i de fleste retssystemer en offentligretlig tilladelse, men denne tilladelse kombineres men en række kontrakter af privatretlig natur, som indgår i et til tider kompliceret samspil.

Naturressource udvinding har endvidere verden over givet anledning til flere sager, der har drejet sig om krænkelse af menneskerettigheder i lokalsamfundet, og en moderne virksomhed må i stigende grad interessere sig for disse forhold eller risikere at udsætte sig for erstatningskrav. Erstatningskrav kan også opstå i forbindelse med transport af naturressourcer, herunder olie. Endelig opstår i forbindelse med levering til slutmodtageren særlige kontraktretlige udfordringer, som udspringer af der på området ofte vil gælde en kontraheringspligt for leverandøren. Kurset fokuserer således på naturresourceudnyttelse, og er opbygget således, at naturressourcen følges fra udvinding, over transport til levering til slutbrugeren. Der fokuseres primært, men ikke udelukkende på olieudvinding. Der tages udgangspunkt i det danske, inklusiv det grønlandske koncessionsystem, men der drages i et vist omfang paralleller til andre retssystemer.

Følgende emner indgår i kurset:

 • Koncessionssystemet og koncessionskontrakterne
 • Offshorekontrakter
 • Impact Benefit Ageements
 • Virksomhedens ansvar for krænkelse af menenskerettigheder
 • Statens ansvar for regulatoriske indgreb
 • Ansvar ved olietransport for transportør og koncessionshaver
 • Leveringskontrakter med slutbruger
Målbeskrivelser

Viden: Formålet er, at den studerende opnår en grundlæggende viden om virksomhedens rolle og ansvar i forbindelse med naturressourceudvinding.

Færdigheder: Den studerende skal kunne identificere problemstillinger på området og anvende de eksisterende regler til løsningen

Kompetencer: Den studerende skal kunne anvende den opnåede viden og de opnåede færdigheder til at analysere problemstillinger inden for naturresourceretten generelt ved at placere emnerne i den korrekte privat/offentligretlige kontekst.

Vil blive offentliggjort senere. Der indgår både dansk og engelsksproget materiale.

Undervsingsmaterialet er primært på dansk men også på engelsk. Man skal derfor kunne læse og forstå en fagtekst på engelsk fag.
Der indgår case arbejde og studenter præsentationer i timerne
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 343,5
 • Seminar
 • 69
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerenede vil få individuel feed back på studenterpræsentationer, samt kollektiv feed back på case arbejde udført i timerne eller som forberedelse til disse.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afleveringsdato: 9. januar 2019

Reeksamen

Afleveringsdato: 13. februar 2019