JJUB54096U Sikkerheds- og kreditorrettigheder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Mortgages and creditor´s rights

Kursusindhold

Formålet med faget er at give de studerende de kompetencer, der fremgår af målbeskrivelsen, vedrørende sikkerhed i fast ejendom samt kreditor- og skyldnerrettigheder (herunder navnlig udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling).

Faget omhandler 5 overordnede temaer:
1) Sikkerhedsrettigheder i fast ejendom (2 forelæsninger og 8 seminarer)
2) Kreditorrettigheder (1 forelæsning og 3 seminarer)
3) Skyldnerrettigheder (2 seminar)
4) Kreditorlighed (2 forelæsninger og 6 seminarer)
5) Kreditorrettigheder over for medkontrahenter (1 forelæsning og 2 seminarer)


Faget har 6 forelæsninger og 21 seminarer. Faget anvender problembaseret læring.

Målbeskrivelser
 • Viden om hvilke samfundsmæssige og økonomiske hensyn der ligger bag reglerne om sikkerhedsrettigheder i fast ejendom.
 • Viden om regler, praksis og teori vedrørende sikkerhedsrettigheder i fast ejendom, herunder navnlig retsforholdet mellem pantsætter og panthaver, panterettens omfang, retsforholdet mellem flere panthavere (prioritetsstillinger) og tvangsauktion.
 • Færdighed til at vurdere, om tilbehør til en fast ejendom omfattes af rettigheder over ejendommen.
 • Færdighed til at identificere konflikter vedrørende sikkerhedsrettigheder i fast ejendom.
 • Kompetence til at analysere og vurdere hvorledes sådanne konflikter skal løses.
 • Viden om hvilke samfundsmæssige og økonomiske hensyn der ligger bag de insolvensretlige regler
 • Viden om de forskellige typer retsforfølgning og insolvensbehandling og de væsentligste retsvirkninger heraf.
 • Viden om kravene til grundlaget for at foretage retsforfølgning, herunder navnlig udlæg, og for at indlede insolvensbehandling.
 • Færdighed til at identificere insolvensretlige konflikter.
 • Viden om regler, praksis og teori vedrørende individets grundlæggende økonomiske rettigheder i forhold til kreditorerne, dvs. reglerne om, hvorvidt aktiver er beskyttet mod retsforfølgning, samt gældssanering.
 • Kompetence til at vurdere, om et aktiv er beskyttet efter de nævnte regler, samt til at vurdere, om en person opfylder de grundlæggende betingelser for gældssanering.
 • Viden om regler, praksis og teori vedrørende lighed og ulighed mellem kreditorerne, herunder navnlig konkursordenen, samt om hvilke krav der omfattes af garantiordninger.
 • Kompetence til at vurdere et kravs placering i konkursordenen.
 • Kompetence til at analysere og vurdere om disposition kan tilsidesættes efter regler, praksis og teori om omstødelse.
 • Kompetence til at analysere og vurdere, om en kreditor kan modregne efter de obligationsretlige regler.
 • Kompetence til at analysere og vurdere, om de insolvensretlige regler og praksis er til hinder for, at en kreditor kan modregne.
 • Kompetence til at analysere og vurdere, hvorledes en kontrakt påvirkes af en kontrahents insolvensbehandling efter reglerne om indtræden hhv. videreførelse, opsigelse og tvungent debitorskifte.

1) Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom, 2. udg. (2014), kapitel I.3.1-3.3, I.4.1-4.3, II.1-2.4, II.3-4, III.1-4, IV.1-5, V.1-6 og VI.1-3 (i alt ca. 206 sider).

2) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kreditorerne, 2. udg. (2014); kapitel I-X (i ca. 270 s.)

3) Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, 4. udg. (2013), kapitel 13.4 (ca. 14 sider). Det bemærkes, at andre dele af bogen anvendes som pensum i Tingsret (og de studerende således formodes allerede at have anskaffet bogen på 3. semester).

Det samlede pensum udgør således ca. 490 sider.

Casebaseret undervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 219
 • Forelæsninger
 • 12
 • Seminar
 • 42
 • Øvelser
 • 2
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

29. maj 2018

Reeksamen

20. august 2018