JJUB54090U Tingsret

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Law of Property

Kursusindhold

Faget omhandler forholdet til tredjemand og de grundlæggende tingsretlige principper, herunder navnlig om sikringsakter, ekstinktion og vindikation. Der tages udgangspunkt i de almindelige principper for ekstinktion og vindikation illustreret med eksempler vedrørende fast ejendom og løsøre. Desuden behandles tinglysningsloven for at illustrere anvendelsen af retsværnsregistre.

Der fokuseres på retsvirkningerne af tinglysning: Legitimationsvirkning, prioritetsvirkning og gyldighedsvirkning. Endelig behandles en række særlige sikringsaktsspørgsmål i forhold til negotiable og simple fordringer, pant i løsøre samt virksomheds- og fordringspant.

Tingsret bygger videre på den formueretlige viden, som de studerende har erhvervet i Erstatning og Kontrakt henholdsvis i Obligationsret på 1. og 2. semester.

Målbeskrivelser

Viden
Den studerende skal:
- Opnå indgående kendskab til og forståelse for centrale nationale tingsretlige grundbegreber, retsregler og retspraksis samt disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse.

Færdigheder/kompetencer
Den studerende skal kunne:
- Forklare centrale, nationale tingsretlige grundbegreber og retsregler samt disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse i forhold til et eller flere konkret(e) retsforhold.
- Anvende centrale nationale tingsretlige grundbegreber, retsregler og retspraksis til at
- - identificere, analysere og vurdere tingsretlige retsforhold,
- - forebygge tingsretlige konflikter samt
- - argumentere for flere forskellige mulige løsninger og træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse.
- Forklare og argumentere for konkrete tvisteløsninger ud fra hensynene bag centrale, nationale tingsretlige grundbegreber, retsregler og retspraksis.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt og på en struktureret og sammenhængende måde.

Bøger

1)   Peter Mortensen: Indledning til tingsretten (2. udg. 2009)

      Følgende læses: Kapitel III,1.-3. (dog ikke afsnit 2.4.-2.7.), kapitel V,2. (dog ikke afsnit 2.2.8., 2.3. og 2.4.), kapitel V,3. (dog ikke afsnit 3.5.2.4., 3.5.5. og 3.6.) samt kapitel VI,2. (dog ikke afsnit 2.4.).

 

2)   Peter Mortensen: Digital tinglysning for studerende (1. udg. 2013)

      Følgende læses Kapitel II (dog ikke afsnit 5.2., 5.3. og 6.), kapitel III (dog ikke afsnit 2.5., 3.3., 4.2.5., 5.2. og 5.4.5.) samt kapitel IV (dog ikke afsnit 2.2., 3.5., 4.7, 5.3. og 5.4.).

 

3)   Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom (2. udg. 2014)

      Følgende læses: Kapitel I,3.-4. (dog ikke 4.2. og 4.3.).

      (Resten af bogen anvendes på 4. semester i Sikkerhed og kreditorrettigheder).

 

4)   Bo von Eyben m.fl.: Lærebog i obligationsret II (4. udg. 2014) Kapitel 11 (dog ikke 11.4), kapitel 12 (dog ikke 12.1.2.1., 12.1.2.3. og 12.6.2.).

 

5)   Peter Mortensen: Virksomhedspant og fordringspant – sikringsakter og ekstinktion (2014)

 

Andet undervisningsmateriale (tilgængeligt i Absalon)

6)   Peter Mortensen: Særligt om pant – B som under- og håndpanthaver (særtryk af Indledning til tingsretten kapitel VIII) (stencileret udg. 2012)

 

Supplerende materiale

Peter Mortensen: Seminaropgaver til Tingsret (1. udg. 2012).

Ved eksamen i Tingsret forudsættes pensum i Erstatning og Kontrakt samt i Obligationsret bekendt, og der kan stilles bispørgsmål i emner fra pensum i disse fag. Ligeledes vil kendskab til pensum i disse fag kunne være en forudsætning for løsning af spørgsmål vedrørende pensum i Tingsret.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 223
 • Forelæsninger
 • 6
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Seminar
 • 38
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 2 januar 2018

Reeksamen

Eksamensdato: 16 februar 2018 kl. 13:00-17:00