JJUA55233U  Diskriminerings- og ligestillingsret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Non-discrimination and Equality - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Kursusindhold

Fagets kerne er ret til ligebehandling og forbud mod diskrimination. Der er tale om et relativt nyt forsknings- og undervisningsfelt. Diskriminering er en overordnet retlig figur der tilsigter at virkeliggøre samfundets helt basale grundværdier. Den retlige regulering er baseret på internationale retskilder: EU, EMD, FN-konventioner (kvindekonventionen, børnekonventionen, racediskriminationskonventonen, handicapkonventionen), der alle indeholder diskrimineringsforbud, som Danmark er forpligtete til at overholde. Faget er derfor internationalt i sin tilgang til og forståelse af de diskrimineringsretlige værdier, principper og grundbegreber, der er fælles for store dele af verdenssamfundet. Stort set alle retsområder er omfattet af de samme diskriminationsforbud også kaldet formodningsklassifikationer (Køn, alder,etnicitet, handicap, tro og  livssyn m.v.). Studenterne trænes i at forstå baggrunden for og genkende konteksten for en mulig forskelsbehandling for dermed at kunne diagnosticere retsstridig forskelsbehandling, der ofte overses og ikke medtænkes inden for mange traditionelle juridiske retsområder.

Den argumentative ret (Ketscher 2000) er et vigtigt element i disse analyser for at kunne identificere  gode og dårlige juridiske argumenter. Dette sker ved at kunne gennemskue og genkende en diskriminationsretlig strukturering, hierarkisering og stereotypisering som afgørende elementer i caseanalyserne og i forståelse af fagets problemstillinger. Herved opmuntes de studerende til at tænke kreativt om mulige retsdogmatiske mønstre.
Studerende skal være opmærksomme på, at kurset ikke er et lærebogskursus baseret på lærerens gennemgang af pensum. Ligestilling og  diskriminering har en klar værdibasering, der også kan vække til modsigelse  og derfor opfattes som ”politisk” i modsætning til mere tilvante fag, hvor værdierne er uudtalte.
Faget er velegnet for studerende, der ønsker at arbejde aktivt og kritisk med stoffet.
Faget har stor relevans for studerende, der arbejder med retshjælp.
Faget er et godt grundlag for studerende, der ønsker at studere i udlandet

Kurset er ikke egnet til selvstudium

Målbeskrivelser

Viden: Den studerende skal kunne

 • kende og redegøre for de forskellige diskriminationsretlige grundlag (formodningsklassifikationer),
 • kende og redegøre for de danske retskilder og deres sammenhæng med EU-retskilder, EMD og de relevante FN-konventioner,
 • kunne læse, forstå og forklare fagets cases, såvel nationale som ikke nationale.

 

Færdigheder: Den studerende skal kunne

 • diagnosticere diskrimineringstilfælde ved hjælp af de diskriminationsretlige principper og grundbegreber: direkte og  indirekte diskriminering, betingelser for retfærdiggørelse, krydsdiskriminering m.v.,
 • koncipere et notat inden for  en diskriminationsretlig prblemstilling
 • kunne udtrykke sig skriftligt og mundtligt fagligt og sprogligt korrekt om fagets problemstillinger

 

Kompetencer: Den studerende skal kunne

 • sammenligne og give relevant kritik af de forskellige afgørelsesforas fortolkningsstil,
 • udtænke alternative fortolkninger af relevante sagsområder/cases,
 • konfrontere forskellige afgørelsesresultater med hinanden på en måde der demonsterer indsigt i fagets grundlæggende sammenhænge,
 • kunne forstå og afkode retsudviklingens dynamik inden for forskellige diskriminationsområder bl.a. ved hjælp af dissensernes funktion i en retsafgørelse
 • kunne virke som rådgiver i diskriminationsretlige sager

Materialesamlinger på kursets absalonside:

Kirsten Ketscher (red): Tekstsamling

I denne findes en række analytiske tekster, bl.a. mine egne samt andre forfattere såvel nordiske, europæiske, amerikanske og andre.

Kirsten Ketscher (red): Afgørelsessamling

Kirsten Ketscher (red): Regelsamling

Aktuelle supplerende tekster, sager og retskilder

Alle materialesamlinger bringes hvert år up to date med de sidste udviklinger.

 

Caseanalyse på baggrund af diskriminationsretlige grundprincipper og grundbegreber, tværgående analyse af diskriminationsforbud (formodningslassifikationer), casedøftelser i bikuber og plenum på baggrund af spørgsmål, der refererer til de analytiske tekster. Studenterdeltagelse i formulering af bikubespørgsmål og efterfølgende præsentation af bikubedrøftelserne. Træning i synopsisskrivning og skyggedomsmetoden.
BA- og KA-valgfaget Diskriminerings- og Ligestillingsret er gensidig udelukkende. Du kan derfor i dit studieforløb kun følge og blive eksamineret i et af disse fag.

Kurset er ikke egnet til selvstudium
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 12 2018

Reeksamen

Uge 31 2018 - mandag, tirsdag, onsdag

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 28
 • Forberedelse
 • 178,25
 • I alt
 • 206,25