JJUA55187U Innovation og entreprenørskab inden for skatte- og afgiftsret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Innovation and Entrepreneurship in Tax Law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Kursusindhold

Faget kan betegnes som et samarbejds-/udviklingsprojekt, hvor den studerende i et tæt forløb med en forsker som vejleder og/eller en praktiker som sparringspartner skal lære at tænke innovativt og entreprenøragtigt i tillæg til sine juridiske kompetencer. Innovation og entreprenørskab skal forstås i bredeste forstand som det at skabe værdi for andre, f.eks. økonomisk, social, kulturel eller samfundsmæssig værdiskabelse. Tværfaglighed er også innovation. Der er et personligt udviklingsforløb kombineret med skrivning af et projekt, hvilket skal munde ud i en artikel, der både er videnskabelig og innovativ. Eksempler på sådanne artikler kunne være tværfaglige artikler, der kombinerer skatteret med andre retsområder eller andre fagdiscipliner som f.eks. matematik, teologi, informationsvidenskab m.v. Andre eksempler kunne være, at der anvendes nye eller alternative metoder, teorier eller løsningsforslag til skatteretlige problemer. Da der blot kræves en skatte- eller afgiftsretlig vinkel, kan dette opnås ved at forholde sig til enkelte skattemæssige forhold, konsekvenser for skatteprovenuet, skattepolitiske synspunkter m.v. Kontakten til relevante forskere og praktikere bliver understøttet og formidlet af e-tidsskriftets redaktion som kontaktbase, idet samarbejdsprojekterne vil blive iværksat herfra. E-tidsskriftets navn er UCPH Fiscal Relations Law Journal (FIRE Journal).
Den studerende vælger selv et område og et emne for sin artikel, og identificerer og formulerer selv sine hovedproblemstillinger. Den studerende skal aktivt og selvstændigt arbejde med artiklen, herunder i forhold til kildesøgning, metodiske og retsteoretiske overvejelser, analyse, argumentation, vurdering, kommunikation, videnskabelig og innovativ formidling m.v. Gennem arbejdet med artiklen og entreprenør-udviklingsforløbet skal den studerende kunne indarbejde og integrere innovation og entreprenørskab i den videnskabelige artikel, så det bliver en helstøbt og sammenhængende artikel. Samtidig skal den studerende lære at give og modtage feedback via peer feedback, rundbordsseminarer m.v., hvilket skal hjælpe til at øge den studerendes læring i projektforløbet og arbejdet med artiklen. Desuden skal den studerende gennem udviklingsforløbet være åben og modtagelig overfor input, feedback, nye muligheder og perspektiver fra supervisor og/eller sparringspartner, samt kunne reagere positivt herpå.
Det primære fagområde er skatte- og afgiftsret, men alle andre fagområder er relevante, herunder fra andre fagdiscipliner, når blot der kan påvises en klar skatte- og afgiftsretlig vinkel i artiklen. Det forudsættes, at den studerende har et godt og stærkt juridisk grundniveau – eller andet godt og stærkt videnskabeligt grundniveau – hvorfor hovedindholdet i faget er, at den studerende lærer om og opøves i innovation og entreprenørskab. Dette betyder, at de studerende skal lære at tænke kreativt og ud af boksen, stille spørgsmålstegn ved tingenes tilstand, overveje værdiskabende løsninger for erhvervslivet og samfundets borgere, tage udfordringer op og undersøge nye måder at gøre tingene på.
Som KA-valgfag bygger faget videre på BA-uddannelsens juridiske grundniveau, idet den tilfører de studerende nye supplerende innovative og entreprenørielle kompetencer samt skærper deres kommunikative og formidlingsmæssige evner af kompliceret juridisk stof yderligere. Faget ligger i direkte forlængelse af den skriftlige bachelor-rapport og knytter direkte op på forberedelsen til det skriftlige kandidat-speciale. Da faget henvender sig bredt til alle fagområder og -discipliner, forudsat der er en skatte- eller afgiftsretlig vinkel, er der ikke umiddelbart nogen forudsætningsfag, herunder henset til, at de studerende på 1. semester af kandidaten har haft obligatorisk skatteret. Alle KA-studerende vil således have gode forudsætninger for at tage faget.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

Viden:

 • redegøre for grundlæggende retlige begreber i skatte- og afgiftsret 
 • reflektere over dansk skatte- og afgiftsret i en international sammenhæng
 • reflektere over/diskutere skatte- og afgiftsretlige problemstillinger/​aspekter inden for en selvvalgt problemstilling

 

Færdigheder:

 • analysere en skatte- og/eller afgiftsretlig problemstilling
 • argumentere på en juridisk holdbar måde inden for den valgte problemstilling
 • inddrage tværfaglige perspektiver i arbejdet med problemstillingen
 • identificere relevante juridiske og tværfaglige kilder
 • argumentere for de metodiske valg i selvvalgt undersøgelse
 • retsteoretisk begrunde undersøgelsens relevans
 • diskutere egne resultater
 • gennemføre retsvidenskabelige analyser på niveau af et selvstændigt projekt på KA-niveau
 • prioritere og strukturere undersøgelsen selvstændig
 • formidle undersøgelsen i en retsvidenskabelig genre (artikel)
 • give og modtage feedback

 

Kompetencer:

 • løse komplekse juridiske/​samfundsmæssige/​erhvervsrelaterede opgaver
 • planlægge, styre og håndtere komplekse arbejdsprocesser

 

Herunder entreprenørskabskompetencer:
• planlægge alternative løsninger og metoder
• iværksætte værdiskabende løsninger
• videreudvikle løsninger af samfunds- og/eller erhvervsmæssige udfordringer

Godt og stærkt juridisk grundniveau. Faglig nysgerrighed og lyst til faglig og personlig udvikling. Det anbefales, at de studerende allerede fra holdsætningen begynder at tænke på idéer til emner og problemstillinger til en artikel. Før kursusstart vil der blive udsendt materiale til brug for forberedelse af kurset. Der afholdes et åbent informationsmøde om kursusfaget og e-tidsskriftet den 25. april 2017 kl. 16.30-19.00, som vil blive annonceret særskilt via JURA’s kanaler. Ellers anbefales det at holde øje med hjemmesiden www.jura.ku.dk/​firejournal, som opdateres løbende.
Supervision/sparring med forskere og praktikere fra erhvervslivet, løbende feedback fra supervisor/​sparringspartner, peer feedback fra andre studerende på den studerendes udkast til artikel, peer feedback på andre studerendes udkast til artikel, workshops, inspirationsseminar/​eksterne oplægsholdere, diskussionsgrupper, rundbordsseminarer med oplæg og opposition m.v.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 17. januar 2018

Forår: 7. juni 2018

Reeksamen

Efterår: 23. februar 2018

Forår: 3. august 2018