JJUA55180U  Arbejdsmiljøret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Working Environment Law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Kursusindhold

Arbejdsmiljøret beskæftiger sig med retsforholdet mellem arbejdsgivere og det offentlige på den ene side og mellem arbejdsgivere og lønmodtagere på den anden side. Faget ligger derfor i krydsfeltet mellem offentligretlig og privatretlig regulering.

Retsområdet er præget af en omfattende og kompleks lovgivning, der tager sigte på at regulere sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved de ansattes udførelse af arbejdet.

Arbejdsmiljøområdet bygger traditionelt på det offentliges kontrol af arbejdsforholdene og strafferetlig sanktionering af overtrædelser. Lovgivningen lægger dog i stigende grad op til, at arbejdsgivere og arbejdstagere selv løser arbejdsmiljøproblemer, herunder ved lokale eller kollektive aftaler. Herudover indeholder arbejdsmiljøområdet i stigende grad elementer af egentlig sundhedsfremme ved f.eks. at regulere rygeforbud på arbejdspladsen ud fra bredere sundhedsmæssige hensyn.

Arbejdsmiljølovens hovedsigte er at forebygge eventuelle skader og sygdomme, der kan opstå ved arbejdet. Faget inddrager imidlertid også det særlige system for økomomisk kompensering af arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Kurset har således som sit primære formål at gøre de studerende i stand til at overskue og orientere sig på tværs af de komplekse regelsystemer, som regulerer arbejdsmiljøet.

Kurset fokuserer på:

 • Arbejdsmiljøsystemets opbygning, herunder lovens grundlæggende krav, parternes samarbejdspligt, tilsyn og sanktionering
 • Arbejdsskadesystemets opbygning, herunder arbejdsgiverens sikringspligt, arbejdstagerbegrebet, ulykker, erhvervssygdomme, økonomisk kompensation efter både arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven
 • Sundhedsfremme på arbejdspladsen, herunder rygeloven
 • De forskellige procesfora der knytter sig til de forskellige regelsæt.

 
De enkelte elementer vil løbende blive behandlet i et EU-retligt perspektiv, da EU-retten regulerer brede dele af arbejdsmiljøet.

Faget bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret samt de obligatoriske fag Erstatning og kontrakt og Forvaltningsret. Det er en fordel, men ikke en forudsætning at have gennemført valgfaget Arbejdsret.

Målbeskrivelser

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om:

- arbejdsmiljøsystemets og arbejdsskadesystemets indretning og struktur samt samspillet mellem de to systemer
- de grundlæggende arbejdsmiljøretlige regler og principper, herunder EU-retlige normers betydning for indretningen af systemet
- samspillet mellem den offentligretlige og privatretlige regulering af arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet

Kurset skal give deltagerne færdigheder til at:
- identificere relevante arbejdsmiljøretlige problemstillinger på en måde, der viser overblik over retsområdet
- analysere konkrete arbejdsmiljøretlige problemstillinger på en måde, der viser indsigt i de grundlæggende regler og principper på området
- argumentere for forskellige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der viser forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende og reglernes praktiske anvendelse
- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en sammenhængende og struktureret måde
 
Kurset skal give deltagerne kompetence til at:
- rådgive om arbejdsmiljøretlige problemstillinger, herunder argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
- træffe afgørelser inden for det arbejdsmiljø- og arbejdsskaderetlige område, herunder analysere komplekse problemstillinger og reflektere over retsafgørelser
- koncipere relevante dokumenter, herunder administrative afgørelser om arbejdsmiljø og arbejdsskader

Undervisningsmateriale vil blive oplyst på et senere tidspunkt

Det er en fordel, men ikke et krav at de studerende har haft valgfaget Arbejdsret.
Undervisningen vil blive tilretteret således, at der i høj grad bliver gjort brug af case-arbejde, der vil basere sig på aktuelle og/eller principielle domme, afgørelser og problemstillinger inden for fagets område. Case-arbejdet skal tilrettelægges således, at de studerende arbejder sammen i mindre grupper på 3-5 studerende for at få det maksimale udbytte ud af at løse vanskelige juridiske problemer i samarbejde med deres medstuderende.

Der vil ikke kun være tale om mundtlig fremlæggelse af løsningsforslag, men de studerende vil gennem case-arbejdet blive stillet en variation af skriftlige opgaver, herunder f.eks. udarbejdelse af lokalaftaler, juridiske notater, udkast til bekendtgørelser, forslag til konkrete afgørelser. Case-arbejdet skal i et passende omfang suppleres af oversigtspræget gennemgang af relevante dele af retsområdet, der skal fungere som et supplerende redskab til de studerende.

De studerende vil løbende modtage mundtlig feedback i undervisningsforløbet. Dette kan ske i individuel form, såfremt de studerende udtrykker ønske herfor, men primært i kollektiv form som feedback på de cases og opgaver der bliver stillet i undervisningen.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

14. juni 2018

Reeksamen

10. august 2018

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • I alt
 • 412,5