JJUA55174U  Specialiseret immaterialret - kendetegnsrettigheder - OBS: FAGET ER NEDLAGT I EFTERÅRSSEMESTERET 2017

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Specialized IP Law - the protection of commercial signs - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE AUTUMN SEMESTER 2017

Kursusindhold

Kurset er et specialiseringskursus inden for gruppen af fag, som kredser om informations- og innovationsretlige problemstillinger, som de er samlet på CIIR, jf. det fremsendte notat om ”faglige sammenhænge mellem de informations- og innovationsrelige fag på kandidatuddannelsen” . Der går således en rød tråd fra BA faget i informationsret og til det nærværende fag. Videregående immaterialret – kendetegnsrettigheder bygger dertil direkte videre på den viden, som er opnået på KA kurset i immaterialret.

Hensigten med kurset er at udbygge deltagernes kendskab til immaterialretten for så vidt angår de retlige spørgsmål, som er knyttet til ”kendetegn” i bred forstand og at udbygge deltagernes generelle immaterialretlige kundskaber herunder deres forstålse for fagets placering som en del af innovations- og informationsretten.

Der vil blive anlagt en tværgående problemorienteret metode snarere end en rettighedsorienteret metode. Der inddrages også i et vist omfang andre regler end de immaterialretlige (varemærkeret) bl.a. domænenavne, om lovvalg og værneting og om foreløbige retsmidler (bl.a. forbud og toldforordningen).

Kurset består af et antal moduler, som omfatter specifikke emner. Disse emner udvælges på baggrund af deres almene relevans, akutalitet (f.eks. nye vigtige domme) og interesse (navnlig aktuel forskning).

Da faget blev udbudt i E16 var modulerne: Almene kendetegnsretlige spørgsmål, brug af kendetegn på internettet og håndhævelse.

Målbeskrivelser

Faget skal give den studerende viden om kendetegnsret på et avanceret niveau med henblik på at kunne forstå og behandle de tilhørende komplicerede retlige problemstillinger og viden om de grundlæggende innovations- og informationsretlige retsregler, som kendetegnsretten bevæger sig indenfor.

Faget skal gøre den studerende i stand til at identificere relevante kendetegnsretlige problemstillinger og det relevante retsfaktum, når dette præsenteres som del af en konkret sagsbeskrivelse. Som led heri, skal den studerende være i stand til at identificere manglende faktum for at kunne foretage en fyldestgørende retlig analyse.

Faget skal sætte den studerende i stand til at analysere komplekse kendetegnsretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og at relatere disse til almene innovations- og informationsretlige argumentationsmønstre og hensyn. Faget skal endvidere sætte den studerende i stand til at formidle og formulere sin viden og argumentation på en struktureret og sammenhængende måde.

Materialesamling bestående af danske og udenlandske artikler, boguddrag, domme o.lign. (ca. 450 sider).

Som nævnt er det en forudsætning at have fulgt faget "Immaterialret" eller at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer.
I undervisningen indgå navnlig følgende læringsaktiviteter:
Traditionel gennemgang af udvalgte dele af pensum med dialoginddragelse af de studerende, "spotdiskussioner", hvor de studerende får 3-5 minutter til at drøfte et rejst spørgsmål med sidemanden.

Case-arbejde som beskrevet ovenfor.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 1, 2018 - tirsdag, onsdag, torsdag

Reeksamen

Uge 7, 2018 - onsdag, torsdag, fredag

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • I alt
  • 206,25