JJUA55172U  Socialret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Social Security Law and Social Welfare Law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Kursusindhold

Fagets hovedproblemstilling er den enkeltes ret til og mulighed for at leve sit liv på vilkår, der svarer til, hvad der er rimeligt og acceptabelt i et velfærdssamfund som det danske.

I den socialret indgår en række kendte principper fra BA i en ny sammenhæng. Det gælder principper fra menneskeretten, forfatningsretten, forsikringsretten og aftaleretten. Faget er rettighedsbaseret og et grundlæggende sigte er at se den enkeltes rettigheder og pligt til selvforsørgelse i sammenhæng med udformningen af den overordnede velfærdsstruktur, der præger det danske samfund samt  forståelse for den retlige dynamik, der udspringer af feltets høje opmærksomhedsprofil i det politiske system.

Et vigtigt led er rettighedernes placering i en international sammenhæng, hvor EU, EMK og de personrettede FN-konventioner kvindekomnventionen, børnekonventionen, handicapkonventionen og racediskriminationskonventionen er vigtige retskilder. Disse danner rammen for forståelse af den danske socialretlige lovgivning og kursets cases afspejler disse retsproducenter og det rationale de repræsenterer. Kønsperspektiv er et tværgående hovedperspektiv. Også alder (ung og gammel), etnicitet, handicap og socialt tilhørsforhold er tværgående retlige analyseelementer. Fattigdom er en ny og vigtig dimension.

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende skal kunne redegøre for den socialretlige retskildestruktur, herunder den EU-retlige og menneskeretlige (særlig De personrettede FN-konventioners) betydning for socialretten.
Den studerende skal kunne beskrive den sociale organisation og opgavestruktur.
Den studerende skal kunne beskrive og redegøre for det sociale rettighedsfelt og forklare rettighedernes indbyrdes sammenhæng.
Den studerende skal kunne redegøre for de retlige strukturer og værdier som er socialrettens grundlag og forklare de socialretlige problemstillingers sammenhæng hermed.
 
Færdigheder:
Den studerende skal kunne identificere relevante socialretlige problemstillinger og retlige argumenter og forklare disse ud fra forskellige fortolkningshensyn og grundlæggende værdier. Den studerende skal kunne placere en konkret problemstilling i en socialretlig sammenhæng ud fra principper og værdier, der viser overblik og sammenhæng.
 
Kompetencer:
Den studerende skal kunne sammenligne forskellige afgørelsesfora (Ankestyrelse, danske domstole, ECJ, EMD, Cedawprotokollen etc.) og karakterisere disses fortolkningsstil mht. sociale rettigheders indhold og udstrækning.
Den studerende skal kunne analysere komplekse socialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige resultater og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
Den studerende skal kunne perspektivere en rettighedsudvikling i et dynamisk perspektiv mht. de socialretlige princippers vigtighed og tyngde samt  diagnosticere dette i sammenhæng med en mulig grundlæggende værdiforskydning.

Kirsten Ketscher: Socialret, 4. udgave, Karnov Group 2014
Kirsten Ketscher og Stina Hansen (red): Socialretlig tekstsamling
Kirsten Ketscher og Stina Hansen (red): Socialretlig regelsamling
Kirsten Ketscher og Stina Hansen (red): Socialretlig afgørelsessamling

Pensum omfatter i alt ca. 500 sider.

Faget er casebaseret baseret på en analytisk lærebog og udvalgte analytiske tekster. Undervisningen er tilrettelagt på baggrund af de studerendes aktive deltagelse i diskussionstemaer, der tager udgangspunkt i undervisningsplanens emner, herunder teoretiske temaer f.eks. vulnerability (Fineman 2008). Dette sker i bikuber på baggrund af spørgsmål, der lægges ud på Absalon. Træning af domsanalyse ved udarbejdelse af hjemmeopgave på begrænset tid (f.eks. 2 t). Træning i skyggedomsskrivning. Træning i juridisk argumentation og oparbejdelse af et kritisk beredskab til vurdering af de enkelte cases.
Brug af fagets hjemmeside indgår som en integreret den af kurset. Alt materiale, materialesamlinger, meddelelser m.v. lægges ud på Absalon. Brug af fagets netsider er en integreret del af kurset. undervisningen er i vidt omfang casebaseret med udgangspunkt i et stort antal domme, afgørelser mv. Kurset forudsætter de studerendes aktive deltagelse i undervisningen.

Faget er forskningsbaseret og tilknyttet forskningscenret Welma (http://jura.ku.dk/welma). De studerende vil få tilbud om at deltage i centrets aktiviteter og modtage centrets nyhedsbrev.

Bemærk: Faget egner sig ikke til hjemmestudium. Opnåelse af læremål m.v.forudsætter deltagelse i undervisningen.

Fagets hjemmeside: http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​socialret/​
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Ved hver lektion redgøres for lektionens forhold til et eller flere læremål og de studerendes præstation i forhold hertil. Bikuberne er struktureret efter læremålene. De studerende vil få tilbudt en hjemmeopgave, hvor mere avancerede læremål vil blive afprøvet f.eks. skyggedomsskrivning. Opgaven kan skrives individuelt eller flere sammen. Opgaverne diskuteres efterfølgende på holdet set  forhold i læremål og eksamenskrav., etc.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
E17: Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
F18: Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 3, 2018 - onsdag, torsdag og fredag

Forår: Uge 25, 2018 - mandag, tirsdag, onsdag
 

Reeksamen

Efterår: uge 8, 2018 - tirsdag, onsdag og torsdag

Forår: Uge 33, 2018 - mandag, tirsdag, onsdag
 

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5