JJUA55171U  Selskabsskatteret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Corporate Taxes - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Kursusindhold

Faget omhandler indkomstbeskatning af den mest udbredte form for juridiske person; kapitalselskabet. Fagets problemstillinger omhandler alle væsentlige problemstillinger ”fra vugge til grav”, dvs. fra selskabsstiftelse til likvidation og alt ind imellem.

Faget vil indlede med at introduce studerende, der ikke har haft selskabsret, til de væsentligste elemeter ved kapitalselskabet samt til læsning, forståelse og anvendelse af årsrapporten/årsopgørelse.

Selskabsskatterettens placering i det øvrige skattesystem

- Afgrænsning mod Personbeskatning, I/S, K/S, foreninger, fonde, rette indkomstmodtager. I faget vil fordele og ulemper ved anvendelse af selskabform blive diskuteret.

Skattepligt

- Fuld skattepligt, SEL § 1, skattesubjekter, indtræden, ændring og ophør, ledelsens sæde, begrænset skattepligt, SEL § 2, lempelse for dobbeltbeskatning, skattesubjekter og indkomstarter, ingen skattepligt, SEL § 3, Subjekter, betinget og ubetinget skattefrihed samt ophør af skattepligt.

Selskabsstiftelse

- Kapitalfremskaffelse, tynd kapitalisering, begrænset fradragsret for nettofinansieringsudgifter

Selvangivelse og skattebetaling

- Skæve regnskabsår, acontoskat, årsopgørelse

Indkomstopgørelse

- sammenhængen mellem årsrapporten og skatteregnskabet

Udbytte og tilskud

- Ordinært og maskeret udbytte, tilbagesalg til det udstedende selskab, skattepligtige og skattefri tilskud, grænseoverskridende udbytter og tilskud, inkl. EU moder- datterselskabsdirektivet og rente- royaldirektivet.

Rekonstruktion af selskabskapital

- gældsfrigørelse, akkord, konvertering af gæld, underskudsfremførsel, kursgevinstbeskatning,

Underskudsfremførsel

- handel med underskudsselskaber, teknisk ejerskifte

Koncernbeskatning

- Koncernbegrebet i dansk skatteret, obligatorisk sambeskatning, opgørelse af sambeskatningsind-komsten, underskudsudnyttelse, frivillig international sambeskatning, CFC-beskatning, transfer pricing, anti-misbrugsregler, inkl. international perspektiviering.

Omstrukturering

- skattepligtig eller med succession, successionsbegrebet, virksomhedsomdannelse, aktieombytning, overvejelser om etablering af holdingselskab, fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, inkl. EU fusionsskattedirektivet.

Likvidation

- Konkurs, ordinær likvidation, stille lukning, skattekvittance.
Studerende kan med fordel følge eller have fulgt selskabsret på kandidatuddannelsen.

Faget bygger i en vis udstrækning videre på obligationsret samt forvaltningsret på bacheloruddannelsen.

Målbeskrivelser

Forklare forskellen mellem årsrapport og årsopgørelse.

- Diskutere afgræsningen mellem personbeskatning og selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning og reflektere over afgrænsningens betydning for spørgsmålet om rette indkomstmodtager

- Argumentere på baggrund af reglerne om selskabers m.v. subjektive skattepligt og skattepligtens indtræden og ophør samt træffe begrundede valg på baggrund af reglerne -

- Analysere reglerne om selskabsstiftelse herunder kapitalfremskaffelse, tynd kapitalisering og begrænset fradragsret for nettofinansieringsudgifter og reflektere over betydningen af disse regler -

- Identificere og analysere selskabers m.v. indkomstopgørelse, herunder reglerne om transfer pricing

- Kritisk reflektere over reglerne om den skattemæssige behandling af udbytte og tilskud samt træffe valg på baggrund af reglerne -

- Kritisk reflektere over reglerne og praksis for hovedaktionærer og kunne vurdere implikationerne af hovedaktionær

- Argumentere ud fra reglerne om rekonstruktion af selskabskapital og træffe begrundede valg på baggrund af reglerne -

- Analysere reglerne om underskudsfremførsel og identificere relevante problemstillinger ud fra reglerne -

- Analysere og argumentere på baggrund af reglerne om sambeskatning og disponere ud fra reglerne -

- Diskutere anvendelsen af reglerne om omstrukturering af selskaber m.v. og reflektere over reglernes betydning i en given situation -

- Identificere og analysere reglerne om likvidation af selskaber -

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalet litteratur:

- Lærebog om indkomstskat, 16. udgave, 2015 Aage Michelsen m.fl.

- Kap. 2 i Selskabers renter, 2010 af Kim Wind Andersen (bliver udleveret)

- En række videnskabelige artikler

 

Supplerende litteratur:

- Den Juridiske Vejledning (2016-2). Kan læses på Internettet (www.skat.dk).

Faget anvender et antal cases til brug for diskussion og feedback.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Faget benytter sig af et antal cases som minder om eksamensopgaven og hvor de studerende får feedback på deres refleksioner over casen samt mulighed for at få afklaret spørgsmål m.v. til disse.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 19. januar 2018

Forår: 22. maj 2018

Reeksamen

Efterår: 16. februar 2018

Forår: 15. august 2018

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5