JJUA55090U  Momsret for virksomheder i EU - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

VAT Law in Relation to Activities in the EU - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Kursusindhold

Momsretten er en vigtig del af skatte- og afgiftsretten, herunder fordi mere end 20 % af statens skatte- og afgiftsprovenu stammer fra momsindtægterne. Momsretten er særlig spændende og udfordrende at arbejde med pga. at momsretten i meget høj grad er EU-harmoniseret qua momssystemdirektivet, hvilket nødvendiggør inddragelse af EU-regulering og EU-Domstolens praksis i forbindelse med næsten enhver løsning af en momsretlig problemstilling.

Et indgående kendskab til momsretten er en klar fordel for jurister, der arbejder med danske og internationale forhold, idet momsretten er relevant for alle virksomheder inden for alle sektorer – det være sig offentlige, private eller almennyttige virksomheder m.v. – der har aktiviteter i Danmark, EU eller uden for EU. Samtidig er momsretten meget bredt anvendelig for jurister, idet momsretlige spørgsmål kan opstå inden for mange andre erhvervsretlige områder henset til, at momsen som udgangspunkt pålægges den erhvervsmæssige omsætning.

Kurset vil udgøre et solidt grundlag enten som supplement til en skatteretlig/anden juridisk eller erhvervsretlig profil eller som et godt fundament for en specialisering inden for momsret.

Indholdet af kurset er delt op i følgende ni overordnede temaer:

 • Introduktion til faget og momsretten: Momsrettens historie i Danmark og i EU, EU-harmoniseringen på momsområdet, formålet med momssystemet, momsrettens kilder
 • Tema I: EU-rettens påvirkning af dansk ret, EU-retlige retskilder og fortolkningsprincipper, EU-Domstolens funktion og domspraksis
 • Tema II: Momsretlige grundprincipper: Merværdiafgiftsprincippet, forbrugsbeskatningsprincippet, neutralitetsprincippet, territorialitetsprincippet, destinationslandsprincippet, oprindelseslandsprincippet m.v.
 • Tema III: Momspligtig person: Selvstændig økonomisk virksomhed, fællesregistrering, momsfritagne virksomheder, private personer
 • Tema IV: Momspligtig leverance: Levering af varer og ydelser mod vederlag, momsfrie leverancer af varer og ydelser, virksomhedsoverdragelse, sammensatte leverancer
 • Tema V: Momsfradragsret: Fuldt fradrag, intet fradrag, delvist fradrag, herunder omsætningsfordeling og skøn
 • Tema VI: Leveringsstedsregler for varer og ydelser ved leverancer i Danmark, inden for EU og uden for EU
 • Tema VII: Momsgrundlaget, momsregistrering, momsangivelsen, betalingspligt, fakturering m.v. Tema VII vil løbende blive inddraget i undervisningen i forbindelse med øvrige temaer.
 • Tema VIII: Særligt udvalgte temaer om f.eks. grænsehandel, offentlige virksomheder, salg af fast ejendom, rådgiveromkostninger, holdingselskaber, finansielle virksomheder, international handel, momsmisbrug m.v.

 

Undervisningen er baseret på problem- og løsningsorienteret læring, hvor de studerende lærer momsretlig argumentation i både skrift og tale. De studerende vil aktivt komme til at arbejde med momsretten både på det principielle plan og på det praktiske plan med henblik på at blive i stand til at løse momsretlige problemstillinger ud fra en helhedsorienteret tilgang til teori og praksis. Da momsretten og skatteretten ofte har tætte berøringsflader, vil der i undervisningen blive perspektiveret tilbage til kursusfaget Skatteret/Grundlæggende Skatteret, når det kan hjælpe til at øge indlæringen og forståelsen ved, at de studerende kan relatere momsretten til tidligere opnået viden på skatteområdet.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Redegøre for momsretlige grundprincipper, og reflektere over princippernes betydning for en momsretlig problemstilling
 • Forklare og bruge reglerne om momsfradragsret til at fremkomme med løsningsforslag til problemstillinger i forbindelse med momsfradragsretten i konkrete cases/øvelsesopgaver
 • Redegøre for leveringsstedsreglerne for varer og ydelser og fastlægge leveringsstedet i konkrete cases/øvelsesopgaver, samt reflektere over formålet med og baggrunden for leveringsstedsreglerne
 • Beskrive reglerne for momsgrundlaget, momsregistrering, momsangivelsen, betalingspligt og fakturering, samt anvende reglerne i konkrete cases/øvelsesopgave.

 

Færdigheder:

 • Diskutere EU-rettens betydning på momsområdet, og perspektivere momsretten til dens EU-retlige kontekst
 • Udvælge relevante momsretlige retskilder, og på baggrund heraf fortolke og anvende disse til at løse momsretlige problemstillinger i konkrete cases/øvelsesopgaver
 • Analysere og vurdere, om en fysisk eller juridisk person kan anses for at være en momspligtig person i konkrete cases/øvelsesopgaver, samt forholde sig kritisk til resultatet af vurderingen
 • Analysere og vurdere, om en leverance af varer eller ydelser er momspligtig eller ej, samt argumentere for eller imod momspligt
 • Analysere, vurdere og finde frem til løsninger på større cases/øvelsesopgaver om særligt udvalgte temaer med fokus på at diskutere og argumentere for løsningen af de momsretlige problemstillinger, samt evaluere løsningen på problemstillingen ud fra et teoretisk og praktisk synspunkt
 • Formidle og formulere sin momsretlige viden og argumentation fagligt og terminologisk korrekt på en struktureret og sammenhængende måde, samt perspektivere til skatteretlige grænseflader i mindre omfang.

 

Kompetencer:

 • Kunne anvende og omsætte teori til praksis og dermed løse konkrete og komplicerede momsretlige problemstillinger
 • Være i stand til at rådgive om løsningen af konkrete og komplekse momsretlige problemstillinger
 • Kunne træffe afgørelse i en momssag for skatte- og afgiftsmyndighederne eller kunne afsige en dom i en sag for domstolene
 • Skrive grundige og dybdegående notater vedrørende momsretlige problemstillinger
 • Kunne afrapportere/kommunikere på forskellig vis til forskellige modtagere som f.eks. mail til en bogholder, bestyrelsesnotat, due diligence-rapport, anmodning om bindende svar m.v.
 • Kunne arbejde både forskningsbaseret med momsret og praksis-/​erhvervsorienteret med momsret.

Materialesamling i momsret på ca. 700 sider.

Materialesamlingen vil f.eks. indeholde uddrag af litteratur, artikler, EU-domme, domme og afgørelser m.v. Derudover vil der blive udarbejdet cases/øvelsesopgaver til brug for den løbende undervisning og workshops.

Selvstændighed, diskussionslyst, samarbejdsevner, gode læseevner.
Undervisningen vil blive tilrettelagt på en måde, som indbyder mest mulig til aktiv involvering af de studerende i form af oplæg, diskussioner, cases/​øvelsesopgaver, workshops om særligt udvalgte temaer, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger m.v. Undervisningen vil variere mellem individuelt og kollektivt studium. I forbindelse med cases/​øvelsesopgaver samt workshops vil der blive lagt vægt på at udvikle de studerendes evner til at kombinere teori og praksis ved, at de studerende skriftligt skal udarbejde f.eks. breve, afgørelser, bindende svar, bestyrelsesnotater m.v., med henblik på at forberede de studerende til et fremtidigt praktisk arbejde med momsret.
Momsret for virksomheder i EU kan ses som en overbygning på kursusfaget Skatteret (2014 studieordning) og på kursusfaget Grundlæggende Skatteret på KA-uddannelsen, og supplerer dermed den studerendes allerede opnåede færdigheder inden for skatteret. Ligeledes vil den studerende med fordel kunne trække på tidligere opnået viden fra BA-uddannelsen om EU-ret, metode- og fortolkningslære m.v., da momsretten har mange grænseflader med andre retsområder. I princippet er det dog ikke nødvendigt med nogen forudsætningsfag, da faget er bygget op omkring den rette metodiske tilgang til momsretten, og da momsretten udgør et selvstændigt retsområde i sig selv.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der vil være mundtlig og skriftligt feedback på skriftligt arbejde i plenum og individuelt, case/gruppearbejde vil modtage mundtlig feedback i plenum ved underviser og peer feedback, selvevaluering og refleksion i forbindelse med gennemgang af alternative besvarelser.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

11. - 12. juni 2018

Reeksamen

6. - 7. august 2018

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • I alt
 • 412,5