HTÆK00107U TS, Kulturel oversættelse (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Cultural translation

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier 2015-ordning

Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen

Kursusindhold

Migration, globalisering og hurtige forandringer udgør nogle af de største udfordringer for nationer, samfund, institutioner og individer i dag, og derfor er vi nødt til at udvikle en forståelses- og analyseramme for disse fænomener. Begrebet kulturel oversættelse beskriver det forhold, at ethvert møde mellem forskellige kulturer, verdenssyn eller værdisystemer udløser handlinger og strategier for oversættelse, som langt fra kun har med sprog at gøre, men hvor også parternes kulturelle forudsætninger kommer til forhandling. Ideelt set er kulturel oversættelse en gensidig proces, hvor man forsøger at forstå den anden ud fra sin egen position, samtidig med at man også forsøger at se sig selv ud fra den andens synspunkt. Reelt foregår kulturmøde dog langt fra altid i et magtfrit rum, og oversættelse mellem sprog og kulturer kan fungere og fortolkes meget forskelligt, lige fra vold og overgreb til kreativitet og nyskabelse. Kurset er tværdisciplinært såvel som tværkulturelt. Der inddrages sprog- og litteraturteori, historisk og antropologisk metode, samt samfundsteori. Begrebet kulturel oversættelse diskuteres i forhold til emner som migration, kulturmøde, kolonialisme/postkolonialisme, kosmopolitisme og globalisering.

Målbeskrivelser

KA 2015-ordning, Tværkulturelle Studier:
Kultur og samfundsanalyse (Fagelementkode HTÆK03131E)

KA 2008-ordning, Asienstudier:
Tværfagligt tema Tibetologi (fagelementkode HTIK03021E)
Tværfagligt tema Japanstudier (fagelementkode HJAK03032E)
Tværfagligt tema Indologi (fagelementkode HIDK03021E)
Tværfagligt tema Kinastudier (fagelementkode HKIK03022E)
 

Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier eller Asienstudier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.
Forelæsninger, holdundervisning, dialogseminarer, studenteroplæg samt
anden form for aktiv inddragelse af de studerende. Der skal endvidere indregnes arbejde i læsegrupper. Eksamen vil være en porteføljeeksamen, og der skal skrives 3 mindre opgaver i løbet af kurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 105
  • Forelæsninger
  • 42
  • Praktiske øvelser
  • 265,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse