HSSK0004EU  SPS; Indblik i det skjulte - en introduktion til interviewet som genstand og metode (Særligt studeret emne A / Sprogpsykologisk emne A)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

“Into the unknown. An introduction to the interview as object and method”

Kursusindhold

Hvad er det egentlig, der foregår under og efter et interview? Hvordan laver man et godt interview, så man kan få indblik i den interviewedes indre liv? Og hvordan kan man bagefter formidle sin nye viden til andre?

I vores hverdag er vi omgivet af interviews, i nyheder, forskning, markedsundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser osv., og at interviewe indgår i mange kommunikationsjobs. Fælles for interviewene er at én person, ofte på vegne af andre personer, taler med en eller flere person(er) for at få indsigt i deres sind. Man kan sige at et psykologisk individ søger indsigt i et andet psykologisk individs usynlige indre liv med sproget som medium. De talende skal opbygge en delt forståelse for hinandens tanker og samtidig en gensidig forståelse af at de deler denne forståelse.  Med andre ord: Formålet med interview er at opnå intersubjektivitet mellem de talende.

 

 Det rejser nogle fundamentale sprogpsykologiske spørgsmål:
 

 • Hvilke teknikker og tricks bruger intervieweren for at trænge ind bag  facaden?
 • Har den interviewede kontrol over det sprog der produceres, eller er det rigtigere at sige at ’sproget taler personen’?
 • Har interviewer og interviewet samme forståelse af de sproglige udtryk som bruges, eller står sproget i vejen for indsigten?
 • Hvordan opnår interviewer og den interviewede indsigt i hinandens sind?


Efter interviewet opstår den samme slags spørgsmål. Nu handler de om formidlingen af interviewet til et publikum:
 

 • Hvordan kan den forståelse som er opnået i interviewet, formidles til et publikum som ikke deltog i interviewet?
 • Hvordan kan det skjulte, der er opdaget, gøres synligt for andre?


Det er spørgsmål som disse, vi vil reflektere over. Kurset introducerer forskellige måder at interviewe på og deres forskellige antagelser og erkendelsesinteresser. Vi vil se på og diskutere andres interviewpraksis, og med udgangspunkt i det skal deltagere i kurset øve sig i at interviewe og bagefter analysere og formidle deres interviewresultater.

Kurset har et dobbelt læringsmål: Dels konkretiseres teoretiske sprogpsykologiske indsigter om ”personers sproglige udtryk for indtryk” i mødet med en dagligdags samtaletype, og vi afsøger dermed praktiske konsekvenser af sprogpsykologiens teoretiske indsigter; dels bliver deltagerne trænet i selv at blive mere reflekterede udforskere af andres sind (altså, interviewere), en kompetence som er brugbar både i forbindelse med fremtidige studieprojekter og i en mængde fremtidige jobs.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen

2008-ordningen


BA-tilvalg:

2018-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Kursets grundbog er Steinar Kvale og Svend Brinkmanns ”Interview” 3. udg., suppleret med et kompendium.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages på 2008-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen