HRUA01099U RUS, Medier, film og kommunikation i det aktuelle Rusland med filmklub (F15)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Media, film and Communication in today's Russia

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle Studier 2009-ordningen
Kursusindhold

Mediers og filmens rolle i  skabelse af den kulturelle identitet har i den seneste  tid været  et centralt og omstridt emne, der diskuteres på tværs af forskellige retninger inden for den humanistiske forskning. Kursets formål er at  introducere den moderne russiske film- og mediekultur og skabe indblik i de forskellige film- og mediegenrer, deres kulturhistoriske baggrund og indvirkning på den offentlige kommunikation. De aktuelle mediebegivenheder  inddrages som  både analyseeksempler og  udgangspunkter for kulturhistorisk perspektivering og diskussionen af deres sociokulturelle  baggrund. Kursets forløb koordineres  med forevisningen og diskussionen  af de mest aktuelle og  indflydelsesrige russiske film i en filmklub hver anden kursusgang. Studerende kan deltage i filmklubben uden i øvrigt at følge kurset  Endvidere giver kurset  indføring i de nyere forskningsretninger med særlig relevans for kursets emne.  Den semiotiske kulturteori, teorier om fortællingens rolle i medier  og narrativ kommunikation, de nyere postkoloniale studier i den ”russiske orient” ( Kaukasus, Krim  og Centralasien), studier i den kulturelle hukommelse, samt andre nyere teoretiske retninger skal introduceres og gennem kursets forløb anvendes som analytiske redskaber og indgangsvinkler til udvalgte film og tekster.  Udvælgelsen og inddragelsen af analyseeksempler fra film, de  essayistiske og faglige tekster,  samt skønlitterære nøgleværker er foretaget under hensyn til de ikke russisk kyndige.  Kurset foregår på dansk og henvender sig til alle studerende med interesse for  nutidens russiske film og mediekultur.  Endelig skal det understreges, at kurset er velegnet både til hjemmeopgaver og til evt. studerende der vil skrive opgave i fagteori på KA

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA-projekt (fagelementkode HRUB01111E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

KA Russisk 2008-ordning:
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA Østeuropastudier 2008-ordning:
Særligt studeret emne I (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E) 
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

KA Tværkulturelle Studier 2009-ordning:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03021E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03041E)
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse