HMEA03174U FM, Wikipedia KURSET ER AFLYST

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Wikipedia

Uddannelse
Kandidatuddannelse i Filmvidenskab og Medievidenskab
Kursusindhold

Der udvikles desuden i fællesskab rammer for, hvordan opgaven bedst løses. Ligeledes arbejdes der med konkrete opgave- & problemformuleringer.
Opsummerende er der tale om et konkret samarbejde ml. Wiki & kursets studerende. Dels produceres der i samarbejde med Wiki. til deres web. Dette sker både med Wiki. som opdragsgiver samt i dialog om, hvad aftager (Wiki) ønsker af specifikke produkt(er) & produktioner.
I løbet af semestret afholdes midtvejsevaluering, hvor det hidtidige arbejde præsenteres, samt hvor ens medstuderende giver respons herpå. Det er (kursus)målet, at samtlige opslag og artikler konkret stilles til rådighed for Wiki.s brugere.

Semesteret igennem afholdes en række værksteder & workshops, bl.a. om:

 • dannelse af redaktionsgrupper
 • ideudvikling
 • hvordan det gives samt ikke mindst modtages feedback/efterkritik
 • at pitche sine konkrete ideer for aftager/Wiki (workshop)
 • om at producere den gode pressemeddelelse (udbydes i samarbejde med Dansk Journalist Forbund)

Gennem kursusforløbet lærer de studerende konkret at omsætte teoretisk viden om ideudvikling, opbygning og formidling af opslag af henholdsvis artikler på Wiki. De studerende skal kurset igennem forholde sig til de konkrete aftagere af medieprodukterne (fx brugere af da.Wikipedia.org) samt disses krav & forventninger.

 

Hvad kan de studerende fx producere/rammer for medieproduktion:

 • Skriftlig, audiovisuel, leksikal formidling
 • Formidling på sociale medier (Wikipedia)
 • Formidling af meta-budskaber (fx forskningsformidling)
 • Pressemateriale (dansk og internationalt)
 • At eksperimentere på tværs af medier, dvs. konkret tværmedial produktion – fx visuelle, auditive og skriftlige (mv.?) virkemidler, dvs. udvidede mulighed for at eksperimentere tværmedialt.
Målbeskrivelser
Valg af prøveform:
KA 2013:
Modul 7: Valgfrit emne 3: HFMK03151E
Modul 7: Valgfrit emne 4: HFMK03161E


Medievidenskab 2008: 
Skriftlig formidling HMEK03161E
Trærmediel formidling HMEK03171E
Valgfrit emne 2 HMEK03211E
Valgfrit emne 2 HMEK03221E

Filmvidenskab 2008: 
Valgfrit emne 2 HFVA04191E
Valgfrit emne 2 HFVA04201E
Wikipedia Danmark som samarbejdspartner og aftager
Kurset består af forelæsninger, klasseundervisning, studenteroplæg samt en række workshops og værksteder. De studerende inddeles i redaktioner af min. 2 studerende.
Der afholdes kurset igennem to-tre workshops, hvori medieproduktionerne sammen med Wikipedia Danmark (Wiki.), løbende udvikles og kvalificeres, ligesom der i forlængelse heraf forventningsafstemmes. I den første workshop pitches idekatalog med oplæg til mulige leksikale opslag henholdsvis wiki.artikler. I den anden workshop pitcher redaktionerne de endelig ideer til leksikale opslag og artikler. Underviser og Wiki. udvælger herfra, de opslag og artikler, der igangsættes, dvs. dem de studerende konkret producerer til Wiki.
Undervisningen består dels af forelæsninger om centrale teorier og analysemetoder vedr. formidling, samt af øvelser og diskussioner om analyse af forskellige medier og genrer inden for formidling. På den baggrund udarbejder de studerende i redaktionsgrupper en række konkrete egenproducerede medieprodukter (Wikipedia opslag/artikler). I løbet af kurset skal de studerende fremlægge deres foreløbige arbejde & produktion for hinanden, samt evaluere herpå konstruktivt og fremadrettet.
Kurset starter i uge 36. Første gang orienteres der om krav, rammer, muligheder samt evt. begrænsninger.

• Kurset udbydes til maksimalt 60 studerende.
• Deltagelse forudsætter, at man selv medbringer egen pc/mac.
• De studerende skal selv være med til at forberede samt afholde egen undervisning af 2 X 2 timer (OBS: med fagets underviser som konsulent). Der afholdes derfor et værksted, hvor de studerende, i fællesskab med underviser, selv planlægger to undervisningsgange.
• Som studerende må der forventes et betydeligt selvstændigt arbejde – såvel individuelt som i de redaktionelle grupper, alle indgår i. Det må forventes, at der, ud over selve produktionen, også er et antal tekster og teorier, der skal læses og tilegnes, samt at dette primært forventes at foregå i de respektive redaktionelle arbejdsgrupper. De studerende må også forvente et betydeligt selvstændigt arbejde i forhold til selv at finde relevant akademisk litteratur.
• Desuden er der tale om et (kursus)forsøg, med henblik på endelig implementering i 2014. Derfor har man som studerende betydelig mulighed for at påvirke kursets fremtidige konstruktion, samt for at medvirke til at udvikle det pågældende kursus.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28