HLVB00642U Litteraturvidenskab: Litteraturteori og -analyse 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Literary Theory and Analysis 2

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Kurset ”Litteraturteori og –analyse 2” er en fortsættelse af kurset ”Litteraturteori og –analyse 1”. Formålet er at fortsat opøve og raffinere evnen til at analysere litterære tekster med hjælp fra litteraturteoretiske begreber og en bevidsthed om, hvilket litteratursyn (og verdenssyn) en given analytisk tilgang indebærer. I dette kursus stilles skarpt på analysen af tematik, forløb, karakterer og ideologiske strukturer. Der introduceres til forskellige teoretiske syn på disse litterære aspekter (dekonstruktion, receptionsæstetik, fænomenologi, strukturalisme, ideologikritik, diskursanalyse). Teorien vil dels levere redskaber til tekstanalysen, dels åbne et rum for refleksion over litteraturens (og litteraturanalysens) funktion og beskaffenhed. Kurset samler sig om fire temablokke: ”Litteraturens stoforganisering” (tema, motiv), ”Litteraturens fortællinger” (forløb, komposition, karakterer), ”Litteratur og magt” (ideologikritik, diskursanalyse), ”Aktuel litteraturteori” (åben blok, hvor en eller flere af litteraturvidenskabens aktuelle interesser vil blive behandlet).

Pensum omfatter blandt andet følgende tekster:

Thomas Mann: ”Tristan”
Heinrich von Kleist: ”Die Marquise von O”
Peter Brooks: Reading for the Plot (uddrag)
Roland Barthes: S/Z. An Essay. Richard Miller (Translator), New York 1974ff. (eller fransk originaludgave)
Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller, Dan Ringgaard, Lilian Munk Rösing, Peter Simonsen og Mads Rosendahl Thomsen (red.): Litteratur. Introduktion til teori og analyse, Aarhus Universitetsforlag 2012
Jonathan Culler: Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford UP. 1997/2000.
Gustave Flaubert: Madame Bovary (Norton Critical Editions) ed. by Margaret Cohen (Paperback) (heri mange gode sekundærtekster om romanen)
Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.):  Narratologi, Aarhus Universitetsforlag 2004

Forelæsning + efterfølgende seminarhold
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 272
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminar
 • 36
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se prøveform i studieordningen: https:/​​/​​intranet.ku.dk/​​litteraturvidenskab_ba/​​uddannelsensforloeb/​​studieordningerogregler/​​Sider/​​default.aspx
Censurform
Ekstern censur