HKVK0001FU  KØN; Postkolonialisme, køn og identitet

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Postcolonialisem, gender and identity

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i den post-/de-koloniale tradition og den måde, hvorpå denne har påvirket kønsstudier og formet grundlæggende dele af feministisk tænkning. Vi skal se på, hvilke kritikker postkoloniale tænkere har rettet mod den traditionelle feminisme, og hvilke nye perspektiver og tænkemåde sådanne kritiker har betydet. Kurset præsenterer nedslags­punkter i feministisk postkolonial tænkning og at vise deres påvirkningshistorie for køns­forsk­ningen. Især skal vi undersøge, hvordan sociale identitetskategorier som køn, etnicitet, race, klasse og seksualitet kan kobles til hinanden gennem begreber som fx tripple oppression, inter­sektionalitet eller assemblage.

Med udgangspunkt i konkrete analyser at ud­valgt materi­ale skal vi se på, hvad dekoloniale feministiske begrebet kan bidrage med i analy­ser af forskel­lige kulturprodukter som fx reklamer, film, litteratur, politiske diskurser og meget andet. Tema­ti­ske spørgsmål: Hvordan kan man metodisk-analytisk koble køn og racia­li­se­ring til hinanden? Hvilken betydning har den danske postkoloniale historie for den måde etniske og racialiserede undertrykkelses­mekanismer diskuteres i Danmark dag? Hvad er de mulige rela­tioner mellem kønnede og seksuelle ligestillingspolitikker og vestlig kolonialistisk praksis? Udgør ”race” et i sig selv racistisk begreb, eller er det netop den ”raciale stilhed”, som betinger racialiserede hierarkier? Hvad indebærer det, når de-koloniale kønsforskere i sti­gen­de grad sætter fokus på hvidhed som dominerende ideologi? Hvilke forskelle ”gør en forskel”?

Målbeskrivelser

Faglige mål: 

Eksaminanden kan:

 • demonstrere kendskab til postkoloniale traditioner og disses forbindelse med og relevans for kønsforskning
 • udvise viden om relevante teorier angående intersektionerne mellem racialisering, etnicitet og køn
 • anvende postkoloniale analysegreb og teorier i konkrete analyser af udvalgte kulturprodukter

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Kønsstudier:


BA-tilvalg:

2007-ordningen

KA-tilvalg:

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Blandt de teo­re­tikere, som kurset vil komme ind på, er Angela Davis, bell hooks, Audre Lorde, Franz Fanon, Edward Said, Gayatry Spivak, Anne McClintock, Sara Ahmed, Alexander G. Weheliye, Jaspir Puar og Fatima El-Tayep.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
KA-tilvalg: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale.
BA-tilvalg: Fri mundtlig sagsfremstilling med matriale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- en mundtlig fremlæggelse af ca. 10 minutters varighed.
- en skriftlig aflevering af et omfang på 1-2 normalsider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

KA-tilvalg: Fri hjemmeopgave
BA-tilvalg: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5