HKUK03723U  Kunsthistorie: Nordeuropæisk og international romantik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

History of Art

Kursusindhold

Efter en introduktion til forskellige definitioner og afgrænsninger af romantikken og af de historiske kontekster vil kurset forme sig som en tematisk gennemgang af det, man i dag taler om i flertal: romantikker. Der vil være fokus på billedkunst, men også tidens populære billedtyper og billedgestaltede events vil have en vigtig plads. Dansk og tysk billedkunst, populærkultur og æstetik, herunder Søren Kierkegaard og ’protofænomenologen’ F.C. Sibbern, vil have en særlig placering.  

Temaerne vil bl.a. være: Køn og krop/seksualitet, Kunst og tro, Det nationale/nationalisme og internationalisme, Den anden/kvinden, slaven, tysken, orientaleren mm., Følelse og affekter, Natur og kultur (i bredeste forstand, herunder prægning af kunstner og publikum gennem uddannelse),  Magtrelationer/dannelse og statsborgeropdragelse/repræsentationen af tidens kolonier, Turisme og/eller dannelsesrejse, Romantikkritik, landskabsmaleriet og den aktuelle økologiske æstetik og meget mere. Vi skal også diskutere kunstnernes inspirationskilder, både dem, vi plejer at se på som f.eks. antikken og renæssancen og dem, vi ikke plejer at inddrage, f.eks. barokken.

Kurset vil endvidere omfatte aspekter af mere abstrakt karakter: Opfattelserne af ’billedet’ og dets grænser i romantikkerne ell. forestillinger om, hvad kunsten skal og er. Vi vil arbejde med forskellige troper og formale udtryk, som er særligt fremtrædende i romantikken, bl.a. metafor, metonymi og synekdoke eller litotes, hyperbole og heteroglossia. Resultaterne af henholdsvis symbolske, allegoriske og ironiske hermeneutiske strategier vil blive gået efter i sømmene og vi vil diskutere, hvorvidt disse tilgange alene har deres ophav i betragteren eller er indlejret i de enkelte værkers egne narrative og formale figurer.

Vi vil med andre ord i løbet af kurset krydse mellem værkanalyser og genrer med fokus på narrative og formale aspekter, og på håndteringer af tid, rum og bevægelser i forskellige især maleriske udtryk - f.eks. fragmentet; Mellem splittelses- og forsoningsfigurer i tidens æstetiske tænkning; Materialitet, re-præsentation og præsentation; Mellem genrer, genrenedbrud og genrehybrider; Mellem den akademiske, salonfähige kunst og tidens visuelle kultur(er), eksempelvis tidens tableauer, billige et bladstryk, kugkasser ell. panoramaer med betalt entré;  Kunsthistoriografiens in- og ekskluderinger; Forholdet mellem de forskellige kunstarter som f.eks. scenografi og billedkunst eller musik, digtning og maleri; Romantikken i nu- og samtidskunsten.

En del af undervisningen vil blive forlagt til byens samlinger. Det forventes at alle studerende deltager med oplæg, hvor analytiske greb kobles med metode reflektion, med tekstpræsentationer og med feedback/planlagte responsa. En række gæstelærere med arbejde forskellige steder i kunstinstitutionen vil deltage. Der pusles pt. med mulighederne for at indlægge en studietur til Berlin, hvor romantikken er meget righoldigt præsenteret.

Forelæsning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 279
 • Forelæsninger
 • 56
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420