HIEK03331U IEP; Græsk sproghistorie

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History of the Greek Language

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 de synkront lingvistiske forhold omkring sprog fra den indoiranske og græske sproggren

 de valgte sprogs lydlige og morfologiske historie, dels bagud i forhold til det indoeuropæiske grundsprog, dels (hvor muligt og relevant) fremad i forhold til de moderne efterkommere af eller nærmeste moderne slægt-ninge til de valgte sprog

 generelle kulturhistoriske forhold vedrørende de pågældende sprogs eller de pågældende sproggrenes talere

 at identificere og afgrænse sproghistoriske analyseproblemer relateret til de valgte sprog.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

 beskrive udvalgte græske dialekter med hensyn til opbygning og væsent-ligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon

 oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver fra græsk, synkront såvel som diakront og komparativt

 redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af græsk

 vurdere og tage kritisk stilling til specifikke sproghistoriske problemstillin-ger vedrørende græsk på et selvstændigt, kritisk og videnskabeligt tids-svarende niveau

 redegøre i hovedtræk for den sproglige udvikling fra oldgræsk til moderne græsk

 relatere sproglige data fra græsk til viden om generelle kulturhistoriske forhold vedrørende det græske sprogs talere

 formidle ovenstående såvel mundtligt som skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

KA-INDO

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​indoeuropaeisk_ka.pdf

 

Undervisnings- og

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur