HIEK00036U IEP; Baltisk Selvvalgt sproggrens historie 1 og 3

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

History of an Elective Language Branch 1 and 3

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beskrive et eller flere udvalgte sprog fra den valgte sproggren med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon

 oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver, syn-kront såvel som diakront og komparativt

 redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af den valgte sproggren

 vurdere og tage kritisk stilling til specifikke sproghistoriske problemstillin-ger vedrørende den valgte sproggren på et selvstændigt, kritisk og viden-skabeligt tidssvarende niveau

 i hovedtræk redegøre for den sproglige udvikling fra den valgte sproggren til de moderne efterkommere af denne sproggren, såfremt dette er muligt og relevant for den valgte sproggren

 relatere sproglige data fra den valgte sproggren til viden om generelle kulturhistoriske forhold vedrørende det pågældende sprogs eller den på-

gældende sproggrens talere

formidle ovenstående såvel mundtligt som skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

 

Holdundervisning
Inden for hvert af fagelementerne ”Selvvalgt sproggrens sproghistorie 1” og ”Selvvalgt sproggrens sproghistorie 3” kan én af sproggrenene baltisk og slavisk vælges. Ingen indoeuropæisk sproggren må samlet repræsenteres mere end én gang i disse to fagelementer.
Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås løsning af individuelle kursusrelate-rede opgaver. Ved godkendelsen af deltagelsen skal såvel videns- som fær-digheds- og kompetencedimensionen indgå, således at kurser, der bedøm-mes ved aktiv deltagelse, kan bidrage til en samlet indarbejdelse af akademi-ske arbejdsformer. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specifi-cere andre typer af aktiv undervisningsdeltagelse, når kursets genstandsom-råde taler for det.
For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den god-kendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i én efterfølgende eksa-menstermin.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave