HHIK00812U HIS 81. Neoliberalismens idealborgere

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 81. Neoliberalismens idealborgere

Uddannelse

Historie
Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS, der skal udgøres af fagelementerne:
Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Modul 1: Historisk forskningsdiskussion og akademisk skriftlighed:
Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03721E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03731E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie [almen profil], 2015-ordningen]

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne
Modul 1: Historisk forskningsdiskussion og akademisk skriftlighed:
Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03721E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03731E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2020
Historie, KA-2015, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2020

eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2020 
Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog efterår 2020

HIS 81. Neoliberalismens idealborgere

Hvorfor gik neoliberalismen ikke ned med krisen i 2008? Hvordan har en så forhadt politisk ideologi og politik ikke blot formået at overleve, men endda komme styrket ud af krisen? Disse spørgsmål – som sjældent er blevet adresseret i den efterhånden omfattende forskning om emnet – er omdrejningspunktet for kurset ’Neoliberalismes idealborgere’. Kurset bygger på den præmis, at neoliberalismens succes og resiliens kun kan forstås ved at udforske, hvordan visse imaginære borgeridealer – hvad vi kalder ’key actors’ – er blevet konstrueret, udbredt og anvendt som kilder til økonomisk viden og rollemodeller for social opførsel. Mere konkret skal vi undersøge, hvordan seks ’key actors’ – entreprenøren, forbrugeren, skyldneren, investoren, bureaukraten og økonomen – er blevet udbredt og anvendt i økonomisk og politisk teori, lovgivning og materiale fra tænketanke mm. i den vestlige verden i det tyvende århundrede. Fokus er på den anglo-amerikanske kontekst, men der vil også blive diskuteret eksempler fra diverse europæiske lande og organisationer.

Kurset omfatter to fagelementer. I vores undervisning integrerer vi disse to fagelementer, således, at vi starter med at læse forskellige teoretiske og metodiske analyser af neoliberalismens key actors, hvorefter vi går mere i dybden med de seks key actors med fokus på akademisk skriftlighed og forskningsdiskussion. Centralt i vores analytiske tilgang står bl.a. teoretikere som Michel Foucualt, Reinhart Koselleck og Charles Taylor.

Kursuslitteraturen vil bestå af forskellige tekstuddrag, som vil blive gjort tilgængeligt inden kursusstart. Der bliver tale om et forholdsvis læsetungt kursus, som forudsætter et højt aktivitetsniveau af deltagerne. Liste over fælles pensumlitteratur lægges i kursusrummet i Absalon i god tid før undervisningsstart. Til de der gerne vil sætte sig ind i neoliberalisme inden kursusstart, kan vi anbefale Flew, T. (2014). ”Six theories of neoliberalism”. Thesis Eleven, 122(1), 49–71 og/eller Angus Burgin TheGreat Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2012).

Kurset udspringer af forskningsprojektet ”Peopling the Neoliberal Economy”.

Offentliggøres inden 1. juli 2020.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 406
  • Eksamensforberedelse
  • 259
  • I alt
  • 777
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2015 & 2019).

Kriterier for bedømmelse