HHIB04701U HIS 70. Metode 1. Historisk kildekritik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 70. Metode 1. Historisk kildekritik

Uddannelse

Metode 1: historisk kildekritik (HHIB00701E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 70. Metode 1. Historisk kildekritik

Historisk metode handler om at arbejde kritisk og kreativt med kilderne og de hypoteser om fortiden, man kan – eller netop ikke kan – opstille. Det er et håndværksfag i den forstand, at det drejer sig om øvelse og om at lære selv at kunne arbejde med kilderne. Men det er også et teoretisk fag i den forstand, at vi sætter ord på det, vi gør, dvs. bliver bevidste om det og forhåbentlig bedre til det. Derfor indeholder undervisningen også elementer af videnskabsteori.

Undervisningen omfatter 2 x 2 ugentlige holdtimer samt en ugentlig forelæsning på 2 timer fælles for hele årgangen.

Holdtimerne består primært af kildekritiske øvelser over kilder og litteratur suppleret med diskussion af teoretiske tekster om den historiske forskningsproces. Mange forskellige slags kilder, tekster så vel som tal og billeder, fra alle perioder af historien vil blive præsenteret, forskellige former for ældre og nyere historieskrivning vil blive gjort til genstand for kritik, og vi vil snuse til et par af de vigtigste hjælpediscipliner (kronologi, diplomatik).

Forelæsningerne supplerer holdundervisningen bl.a. med historiografi (historieskrivningens historie) og studieteknik.

Undervejs i semestret skal der afleveres to øvelsesopgaver på henholdsvis ca. 5 og ca. 10 sider, som man får tilbage med feedback. Øvelsesopgaverne skal godkendes af underviseren, hvilket ikke betyder, at de skal have et bestemt fagligt niveau – det er øvelse, ikke en ekstra eksamen –men at de skal repræsentere en seriøs arbejdsindsats.

For at gå til ordinær eksamen er det en forudsætning, at man har fået godkendt begge øvelsesopgaver og er mødt op til 80 % af forelæsningerne, dvs. 11 ud af 14.

Pensum er fælles og består i en grundbog og et kompendium, i alt ca. 500 sider, der er fælles for alle hold, og som sammen med den fælles undervisningsplan og forelæsningerne fastlægges af en koordinator.

Ordinær eksamen er en bunden hjemmeopgave på 11-15 sider, der har form af besvarelse af en række spørgsmål til et kildemateriale på ca. 30 sider. Der gives tre hele dage (72 timer) til besvarelsen, der er individuel og bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur. I øvrigt henvises til studieordningen.

KLIO. Kompendium til historisk metode 1 [kan købes i Campus Print, lok.: 11A-0-02].
- Sebastian Olden-Jørgensen: Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. Gads Forlag, 2001 [eller senere].

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, der består af [A] to skriftlige øvelsesopgaver, hver på 5-10 normalsider og [B] tilstedeværelse ved min. 80 % af forelæsninger.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse