HFIÅ10132U Åbent universitet: Argumentation, logik og sprogfilosofi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Critical Reasoning, Logic and Philosophy of Language

Uddannelse

BA-Tilvalg Filosofi, BA-grundfag Filosofi 

Kursusindhold

Oplyses senere 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• argumenters grundstruktur samt argumentationsteoriens væsentlig-ste begreber og slutningsformer.
• grundelementerne i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige de-monstrationer, begrebsanalyser og bevisformater.
• syntaks og semantik for udsagns- og den fulde førsteordenslogik, af-gørbarhedsprocedure for gyldighed med særlig opmærksomhed for sandhedstabeller og semantiske tableaux.
• centrale filosofiske teoridannelser om sprogs semantik og pragmatik.
Færdigheder i at
• redegøre for vigtigste slutningsformer, fejlslutninger mv.
• redegøre for syntaks og semantik for udsagns- og den fulde førsteor-denslogik.
• redegøre for afgørbarhedsprocedure for gyldighed med særlig op-mærksomhed for sandhedstabeller og semantiske tableaux.
• redegøre for centrale teorier om sprogs semantik og pragmatik.
Kompetencer til at
• gennemføre identifikation af logisk form og formalisering af udsagn og argumenter i udsagns- og den fulde førsteordenslogik.
• analysere af gyldighed, holdbarhed og den demonstrative styrke af fi-losofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer.
• formidling af forskningsbaseret viden om argumenters brug i filosofi-ske, videnskabelige og hverdagslige sammenhænge.
• udrede og analysere tekster og sproglige ytringer med henblik på at afklare deres semantiske indhold og pragmatiske funktion.

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 409
  • I alt
  • 409
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
• Godkendt mindst 8 ud af 10 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 1-2½ normalsider hver.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
• Godkendt mindst 8 ud af 10 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 1-2½ normalsider hver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Semester forår 2023

Reeksamen

Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave, 21-25 normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen. August 2023