HFAK03431U F. ARK Humanistisk Materialitetsteori

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

F. ARK Humanistic Theory of Materiality

Kursusindhold

Humanistiske fag er i stigende grad blevet orienteret i retning af det, der under en bred betegnelse defineres som ’materialitetsstudier’. Arkæologi, etnologi, antropologi og til dels også historie har i særlig grad været domineret af den såkaldte ’materielle vending’ i løbet af 1990erne og 2000erne, hvor ideernes, teknologiens og de sociale relationers materialisering er blevet udforsket. Disse studier undersøger relationerne mellem mennesker og ting, samt mellemmenneskelige relationer gennem ting, og de er i de senere år blevet komplementeret af posthumanistiske tanker og en egentlig ’objekt-orienteret’ filosofi. Men hvilke konsekvenser har det for de humanistiske studier, at ting og ikke (kun) mennesker danner afsæt eller er genstand for humanistisk forskning? Hvordan ser sociale relationer eller ideernes virkelighed ud, belyst gennem materiel kultur? Hvordan kan vi forstå relationen mellem det materielle og det immaterielle – såvel teoretisk som i praksis? Og hvordan definerer man sit arbejde metodisk og praktisk i afsøgningen af disse problemstillinger?

Kurset kredser om arkæologiens relationer til humaniora med afsæt i arkæologiens helt basale materielle forankring. Uden ting ville arkæologien være ingenting. Derfor er kurset delt op i to hoveddele: først en del, der undersøger, hvordan arkæologien etablerer viden gennem objekter med perspektiver fra andre humanistiske fag; dernæst en del, der belyser arkæologiens potentiale for at bidrage til humanistisk materialitetsteori mere overordnet.

Kurset giver den studerende en tværfaglig indføring i materialitetsstudier, og sætter den studerende i stand til selvstændigt at gennemføre mindre feltprojekter eller detailstudier af æstetisk, kreativ karakter, samt mere uddybende analyser af publiceret materiale, herunder en indgående litterær kritik af mere teoretisk karakter. Den studerende vil blive introduceret til og arbejde indgående med grundlæggende tekster og problemstillinger. Kurset giver den studerende mulighed for at arbejde kritisk og kreativt med disse temaer, og det optræner evnen til selvstændigt at definere en konkret problemstilling, som behandles i en fri skriftlig hjemmeopgave.

På kurset læser vi en blanding af centrale arkæologiske tekster om materialitet og andre faglige perspektiver på emnet. Heri indgår formidling af mere kreativ og æstetisk karakter.

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser og individuel vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse