HFAK03216U F. ARK Arkæologisk Kulturarv

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Archaeological Cultural Heritage

Uddannelse

Forhistorisk og Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Kursets målsætning og indhold:

Kurset har til formål at give deltagerne øget indsigt i en række aktuelle problemstillinger i relation til kulturarven og diskutere og reflektere over disse, både ud fra et lokalt, nationalt og globalt perspektiv.

 

Kurset vil bl.a. omhandle følgende temaer:

 • UNESCO’s verdenskulturarv – udvælgelse, autensitet og kontekst
 • Kulturmiljøer og kulturarv i kontekst
 • Bevaring af kulturarv – in situ bevaring eller …?
 • Kulturarv – ejerskab, tilgængelighed, repatriering
 • Sustainable Cultural Heritage Management
 • Kulturarv, nationalstater og politik
 • Kulturarv som værdiskaber
 • Dokumentation af kulturarv
 • Formidling af kulturarv
 • Immatriel kulturarv
 • Monumenter og erindringssteder
 • Ruiner og stående bygninger
 • Rekonstruktion, manipulation og destruktion af kulturarven
 • Kulturarvens biografi, fortiden i fortiden
Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, seminarer, workshops, øvelser og mindre ekskursioner. Der vil desuden være mulighed for vejledning i relation til skriftlige hjemmeopgaver.
Kandidatstuderende fra alle fag:
vil til dette kursus kunne knytte KA-tilvalget Arkæologisk Tema II (15 ECTS) (jf. studieordningen for KA-uddannelsen i Forhistorisk Arkæologi, modul 13). Prøveformen på dette modul er en fri skriftlig hjemmeopgave (max. 25 sider, 7-trinsskalaen, ekstern censur, pensum 1500-2000 normalsider). Emne og pensum kan aftales med underviserne.

Studerende på KA-uddannelsen i Forhistorisk Arkæologi:
kan alternativt anvende kurset i relation til modul 10 Arkæologisk Tema I (bunden skriftlig hjemmeopgave inden for et forud aftalt emne, hvor det præcise tema udleveres af eksaminator 1 uge inden opgaveaflevering) eller modul 14 Almen Arkæologisk Kundskab (4 af eksaminanden valgte emner, essays + mundtlig eksamen).

Studerende på KA-uddannelsen i Klassisk Arkæologi:
kan alternativt anvende kurset i relation til Modul 1, Klassisk arkæologisk tema (bunden mundtlig sagsfremstilling med synopsis, efterfulgt af mundtlig dialog (15 ECTS). Modul 2, Diakron analyse med udgangspunkt i klassisk arkæologi (Bunden mundtlig sagsfremstilling med synopsis efterfulgt af mundtlig dialog (15 ECTS). Modul 3, Klassisk arkæologisk emne med projektformulering (Fri skriftlig hjemmeopgave efterfulgt af mundtlig dialog (15 ECTS).

For yderligere information om moduler og prøveformer, se de respektive studieordninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 77
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 24
 • Seminar
 • 12
 • I alt
 • 119