HDAK0021EU DAN; Medieæstetik og -historie: Skærmens samfund. At skabe et billede af sig selv

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Screen Society. To Create an Image of Oneself

Kursusindhold

Menneskelig erfaring bygger på alt det, der omgiver os. Ikke kun den fysiske virkelighed, men vores perception af den. Denne perception, der består af nærvær, intimitet og væsentlighed, bliver forvandlet af digital teknologi. Separate rum kan nu sammenflettes, og grænserne mellem vores virtuelle og fysiske kroppe brydes bestandig via teknologi.

Der er en tæt og dynamisk sammenhæng mellem skærmens opståen og selvets dannelse, det moderne individ. Den sammenhæng er senest kommet til udtryk via selfies, altså billeder af selvet der et taget med en smartphone eller digitalt kamera og lagt på et socialt medie. Vi skabes hele tiden via teknologi. Det sker via wearables, hvor vi måler vores puls, vores gang, cykelture, tager selfies, sender og modtager mails, billeder, sms, mms eller bruger Skype. Vi er derved hele tiden i gang med at skabe et billede af os selv. Vi indkredse og belyse disse selvbilleder (selftracking) ud fra især fem hovedindfaldsvinkler:

For det første skærmens kultur, som begynder ved renæssancen, og som med de sociale medier har nået deres foreløbige kulmination. Skærmens formål har til alle tider været at eliminere sig selv, det ligger allerede i den egentlige betydning af skærm, der betyder ’hud’. For det andet konkrete analyser af den æstetik, der udgør de sociale mediers interface. For det tredje ved at undersøge den interaktion, der kan foretages på de sociale medier, og de intime følelser og affekter, der i første række bliver inddraget og kan komme til udtryk i ét nu. Hvori ligner interaktionen vores ansigt-til ansigts møder, og hvori adskiller den sig? For det fjerde så er sociale medier blevet set som et sted, man kunne lege med identiteter, en workshop for identitetsafprøvning og selvets forskellige ønsker om fremtoning (performance). For det femte de sociale mediers drejning mod det visuelle (Pinterest, Instagram, Facebook) og deres billedannelser i det hele taget. Selfier vil – sammen med andre digitale medieeksempler f.eks. dronen - være en naurlig del af analysematerialet, og noget vi også skal tage til og inddrage i forløbet.

Desuden skal vi se på de nye, nye medier, som de sociale medier er en del af og som adskiller sig fra de traditionelle nye medier, ved at man hele tiden selv kan ændre på indholdet. Desuden har subjektivitet, identitet og individualitet været del af markørerne fra alle medier siden renæssancen og derved er der også et muligt demokratisk potentiale til stede i medieudviklingen. Andre ser derimod udviklingen og senest de sociale medier et mægtigt panoptikon, som kan overvåge os alle. Måske er begge dele mulige.

Vi skaber først bygningerne, har en engang sagt, derefter tilpasser vi os bygningerne. Kurset skal se på den bygning bl.a. de sociale medier har skabt til os, og hvordan vi tilpasser os dem. Hertil vil vi bruge analyserende begreber som antropomofisering (teknologien bliver menneskelig), længslen efter det analoge, anerkendelse, tillid, ontologisk sikkerhed, smagsfælleskaber og de sensoriske eller sanselige billeder, der skabes via de digitale medier.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område af kurset på en klar, klargørende og nuanceret måde og med brug af centrale begreber. I den afsluttende opgave er den analytiske forståelse af manifestationer på skærmmedierne det væsentlige. Behandlingen af denne suppleres med en dynamisk anvendelse af teoretiske indfaldsvinkler, der forklarer analyserne og udvider perspektiverne for disse. Opgaven skal være centreret omkring mindst fem af følgende centrale problemstillinger og begreber: visualisering, ansigt, ansigtsgørelse, analog, digital, antropomorfisering, intimitet, wearbles, selftracking, selv, selvbetragtning, selfies, self-media, SoMe, tillid, udlejring, genindlejring, ontologisk sikkerhed, smagsfælleskab, storby, første og anden industrialiserings, medieæstetik, synkrone og asynkrone medier, billedskabelse/​billeddannelse mv.
 • redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele i sammenhæng med selvstændig analyse af et eller flere medieeksempler indenfor problemstillingen ’Skærmens samfund. At skabe et billede af sig selv’. Opgaven skal redegøre for analyse, teori, forståelsesrammer og eventuelle udviklinger inden for det hovedemne, den studerende har valgt at behandle.
 • anvende det faglige områdes analytiske redskaber på et relevant materiale, som den studerende selv har valgt. Kernen i opgaven skal være et medie eller flere medier fra ’Skærmens samfund’ analyseret via de analytiske, teoretiske og i mindre grad metodiske veje, kurset introducerer. Derved dokumenteres overblik over og viden om det faglige område i en relevant analytisk, teoretisk og eventuelt kulturhistorisk sammenhæng.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen

BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningern findes her.

Litteratur:

- Mary Cheyko Superconnected: The Internet, Digital Media, and Techno-Social Life Sage 2017.

- Bent Fausing ”Skærmens samfund. Billedtendenser i det 21. århundrede” i: Sentura 21, 2008/2015.

-Bent Fausing ”Se Selfie. Selfie og kampen om anerkendelse” i: K-forum, 5. juni 2013, http:/​/​www.kommunikationsforum.dk/​artikler/​selfies-og-jagten-paa-anerkendelse

-Bent Fausing ”Selfie, Healthie, Usie, Felfie. Selfie ændrer verden” K-forum 12.2.2014, http:/​/​www.kommunikationsforum.dk/​artikler/​selfies-healthies-usies-felfies

-Bent Fausing ”Self-Media. The self, the face, the media, the selfies” in: Triade, no 1, vol. 3, 2015, https:/​/​www.academia.edu/​13785723/​Self-media._The_self._the_face_the_media_and_the_selfies._Unabridged_extended_and_revised_version_2015_

-Daniel Green “Drone Vision” in: Surveillace & Society, Vol 13, No. 2, 2015. http:/​/​library.queensu.ca/​ojs/​index.php/​surveillance-and-society/​article/​view/​drone_vision

-Jill Walker Rettberg Seeing Ourselves Through Technology. How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves Palgrave/Creative Commons 2014.

-Sherry Turkle Alone together MIT-Press 2011.

 

Kompendium foreligger og kan købes hos PubliKom, pris ca. 250 kr. Der vil være to obligatoriske bøger, som findes på nettet, nærmere herom første gang.

 

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave (jf. de særlige bestemmelser i studieordningen).