HDAK0014EU DAN; Kommunikation: Strategisk Kommunikation

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Strategic Communication

Kursusindhold

Vil du gerne arbejde med strategisk kommunikation? Hvordan laver man en kommunikationsstrategi? Hvornår giver det mening at søsætte en netværkskampagne? Hvordan sætter man en dagsorden? Hvordan håndterer man sine stakeholdere? Hvornår er autokommunikation det rigtige valg? Hvordan designer man en kommunikationsarkitektur? Hvordan ændrer man sit image? Hvordan positionerer man sit brand? Det er nogle af de spørgsmål, som vi beskæftiger os med i løbet af dette kursus om strategisk kommunikation.

Vi vil beskæftige os med emner som branding, storytelling, troværdighed, stakeholder-relationer, public relations, issues management, krisekommunikation, offentlighed og legitimitet, politisk kommunikation, diffusionsteori, autokommunikation, sociale medier, agenda setting, målgrupper, segmentering og kampagnetilrettelæggelse.

Strategisk kommunikation er med andre ord et centralt fag at beskæftige sig med, hvis du gerne vil arbejde i en kommunikationsafdeling efter endt studie. Vi kommer omkring de fleste af de begreber og metoder, du skal kende, og du får prøvet kræfter med en del af dem i praksis. Efter endt kursus er du ikke kun i stand til at bruge teorier og metoder fra strategisk kommunikation, du er også bevidst om udfordringerne ved arbejdet i praksis, og det gør dig i stand til at arbejde i en kommunikationsafdeling eller som konsulent.

Du bliver ikke dygtig til at arbejde med kommunikation blot ved at læse og diskutere. Derfor kobler vi kursets teori og faglige diskussioner op på en konkret case, der består i en kommunikationsopgave, som I studerende skal løse for en given caseorganisation. I undervisningsforløbet skal du udføre feltarbejde hos caseorganisationen. 

Professionelt lægger kurset op til fremtidigt arbejde med strategisk kommunikation, kampagnetilrettelæggelse og pressehåndtering. Vi arbejder som konsulenter og løser (for caseorganisationen) en eller flere kommunikative problemstillinger. Det vil sige, at vi bruger det teoretiske fundament i virkeligheden, til at analysere problemstillingerne og udarbejde løsninger, der virker i den virkelige verden. Formålet er at bruge teori i praksis.

Kurset er lagt an på en stor grad af engagement fra jeres side, og du kan roligt forvente at få travlt, lære meget og få redskaber, som du kan bruge bagefter. Studenteroplæg og øvelser på kurset er teambaseret. Underviserne vil både fungere som facilitatorer, og vil supplere med en række cases og praksisoplæg, som kan hjælpe med at forme egen proces og caseorganisationens løsninger samt holde oplæg om relevante teorier.

Det forventes, at du som studerende kan mødes med dit team udenfor normal undervisningstid for at afholde møder, udføre feltarbejde, planlægge kommunikationstiltag, -kampagner og –produkter m.m. Da størstedelen af eksamensportfolioen udarbejdes undervejs i kurset, må der påregnes et tidsforbrug på kurset på ca. 18,5 time ugentligt hele efterårssemesteret.

Der er booket et lokale hver uge hele semesteret, på den faste undervisningsdag. Det betyder, at I har et sted at arbejde, også selvom der ikke er seminar den pågældende dag. Da kurset er knyttet op på en virkelig case, er det en betingelse for deltagelse i kurset, at du underskriver en aftale om tilknytning til kurset, samt NDA (Non-disclosure agreement).

Vær forberedt på, at vi skal bruge en eller to dage udover seminarerne på feltarbejde hos casevirksomheden.

Grundbogen på kurset er Mie Femøs “Strategisk Kommunikation”.

Kurset Strategisk Kommunikation har lidt overlap med kurset Formidling, men hvor Formidling er et generelt introduktionskursus på BA-niveau til formidlingsgenrer i organisationen, er Strategisk Kommunikation et KA-kursus, der arbejder mere dybdegående med discipliner inden for strategisk kommunikation.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • redegøre for de centrale teorier og metoder i strategisk kommunikation, samt hvad argumenterne er for at bruge dem i praksis. Dvs. demonstrere et teoretisk overblik og en teoretisk dybde i udvalgte emne

 • argumentere både teoretisk og praktisk for, i hvilken kontekst og situation de forskellige metoder og teorier kan anvendes, og hvad man som organisation kan forvente af både resultater og udfordringer

 • sammensætte en analyse af en organisations afsæt for strategisk kommunikation, herunder hvilke kommunikative og organisatoriske styrker og svagheder organisationen har. Denne analyse tager afsæt i kommunikationsstrategiske teorier og metoder

 • sammensætte kommunikative løsningsforslag til en organisation og argumentere teoretisk for dem

 • kende forskel på strategi, plan og kampagne
   

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning.
56 konfrontationstimer, fordelt på 7 heldagsseminarer á 7 timer, plus 7 timers feltarbejde der planlægges udenfor seminardagene.
Seminarerne ligger hver anden uge, men tager hensyn til ferier og helligdage.
Der forventes arbejde mellem seminarerne, i grupper og individuelt.
Underviserne er Anders Ferdal og Katrine Thielke.
Anders Ferdal er cand.soc i politisk kommunikation og ledelse og har sit eget firma Polygraphic, der laver strategisk og visuel kommunikation for primært offentlige kunder. Han har tidligere været teamleder i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune med ansvar for ca. 20 kommunikationsmedarbejdere. Se mere på polygraphic.dk
Katrine Thielke er cand.mag i Informationsvidenskab og er selvstændig kommunikationsrådgiver. Hun har tidligere været områdedirektør hos bureauet Advice A/S. Hun har særligt fokus på digital kommunikation, og laver forsat kommunikationsstrategier og -planer for en række forskellige kunder. Se mere på emme.dk
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale