HBIB00093U Kbh: Projektarbejde B: Entreprenørskab og partnerskab

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project B: Entrepreneurship and partnership

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Der er i disse år et stort fokus på entreprenørskab og på entrepenørielle kompetencer. Det hænger ikke mindst sammen med et arbejdsmarked, hvor man i vidt omfang selv skal skabe sin egen ”position”. Desuden hænger det også sammen med, at entreprenørskab i dag er andet og meget mere end managementtænkning og forestillinger om økonomisk vækst. Entreprenørskab handler således grundlæggende om at skabe værdi. Og denne værdi kan selvfølgelig være økonomisk, men i lige så høj grad også social eller kulturel.

Entreprenørskab forudsætter kendskab til håndtering af kommunikation og videndeling, at man kan tænke og agere kreativt og innovativt og ikke mindst, at man tør sætte sig selv og sin faglighed i spil. Dette vil derfor være udgangspunktet for kurset Entreprenørskab og partnerskaber.

Det primære entreprenørielle paradigme som kurset trækker på er Effectuation som formuleret af Sarasvathy. Ud fra principperne bag effectuation skal de studerende på egen hånd skabe 'pre-commitments' for partnerskaber i forhold til et virkeligt entreprenørielt projekt. Det kan f.eks. være et kulturprojekt, et socialt projekt eller handle om at skabe sin egen virksomhed. Erfaringer fra tidligere undervisningsforløb viser, at flere projekter bliver realiseret efter forløbets afslutning.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Videnskabsteoretiske positioner med betydning for de anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere, diskutere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Demonstrere faglig fordybelse ud fra en kritisk, teoretisk samt analytisk diskuterende og reflekterende tilgang.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Andersen, NÅ (2006). Partnerskabelse. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Løwe Nielsen m.fl. (2014). Entreprænørskab i teori og praksis. Idea.
 • Sarasvathy, SD (2008). Effectuation: Elements of Entrepreneurialz Expertise. Cheltenham, UK: Edward Elgar, New Horizons in Entrepreneurship Series.
 • Sørensen, E. & Torfing, J. (2011). Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

 

Holdundervisning, oplæg, ekskursioner, workshops og feltarbejde. Det ser genkendeligt ud, men bemærk at undervisningsdeltagelse forudsætter en høj grad af selvstændigt engagement, ligesom den studerende skal være forberedt på at blive inddraget i større omfang og at undervisningen og lærerprocesserne er væsentlig anderledes, end det normalt er tilfældet.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 307,7
 • Holdundervisning
 • 120
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015