ASTB17020U Offentlig politik

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Public Politics

Kursusindhold

Faget introducerer teorier og empirisk viden fra klassiske og nyere tekster om offentlig politik. Faget placerer studiet af offentlig politik i kontekst af andre tilgrænsende felter. Der bliver lagt vægt på, at studiet af offentlig politik er interdisciplinært, og der trækkes tråde til både tidligere fag på bacheloruddannelsen og discipliner uden for statskundskaben. Faget introducerer teorier og empiriske analyser af centrale faser af policyprocessen, herunder dagsordenfastsættelse, politikformulering, beslutning, implementering og evaluering. Der er også fokus på samspillet mellem statslige og ikke-statslige aktører i de forskellige faser. Faget præsenterer forskellige perspektiver på policydesign og forskellige policyinstrumenter, herunder regulering, incitamenter, information og adfærdsdesign, og deres mulige intenderede og uintenderede effekter. Det indbefatter også teorier og empirisk viden om individantagelserne og den organisatoriske kontekst for forskellige policyinstrumenter og mulighederne for at forstå og måle deres effekter. I alle dele af faget bliver der konsekvent analyseret, diskuteret og perspektiveret med afsæt i cases, problemer og eksempler fra både Danmark og udlandet. Der behandles også udvalgte policyområder, der er nyttige til at bedrive policyanalyser og analysere og sammenligne policyinstrumenter og policyfaser på tværs af tid og kontekst. Faget er gennemgående problemorienteret med et sigte mod, hvordan offentlig politik kan bruges til at løse samfundsmæssige problemer.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

 

Viden 

 • beskrive centrale teorier og empirisk viden fra studiet af offentlig politik
 • forstå de interdisciplinære traditioner i studiet af offentlig politik
 • forstå de centrale aktører og faser i udformningen af offentlig politik
 • reflektere over individantagelserne bag design og instrumenter i offentlig politik
 • reflektere over styrker og svagheder ved design og instrumenter i offentlig politik
 • beherske statskundskabens metoder på problemstillinger inden for offentlig politik

 

Færdigheder 

 • beherske centrale teorier og empirisk viden fra studiet af offentlig politik
 • bedømme styrker og svagheder ved teorier og empirisk viden med udgangspunkt i konkrete empiriske problemstillinger i offentlig politik
 • formidle styrker og svagheder ved design og instrumenter i offentlig politik
 • præsentere konkrete policy-løsninger med henblik på at opnå særlig mål eller løse samfundsproblemer o evaluere konkrete policy-løsninger
 • formidle redegørelser, analyser, sammenligninger, diskussioner og vurderinger af konkrete problemstillinger med afsæt i teori på en klar og struktureret måde

 

Kompetencer 

 • rådgive om design og instrumenter i formuleringen af offentlig politik samt om indretningen af faktiske beslutningsprocesser
 • håndtere konkrete samfundsproblemer via offentlig politik
 • overføre statskundskabens metoder på problemstillinger inden for offentlig politik 
 • tilegne sig ny viden om policyområder med henblik på at løse konkrete samfundsproblemer

 

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen består primært af forelæsninger. Forelæsningerne berør både teoretisk funderede temaer og praktisk-empiriske eksempler.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • I alt
 • 42
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget bestås gennem udarbejdelse af en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan: 

 

Viden 

 • beherske viden om international politiks centrale teorier, begreber og metoder 

 

Færdigheder 

 • anvende teorier og begreber systematisk og aktivt i diskussionen 
 • anvende og forstå international politiks teorier, begreber og metoder 
 • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog 

 

Kompetencer 

 • beskrive og diskutere relevante teoretiske og metodiske forhold med henblik på senere analyse af centrale politikområder inden for international politik, internationale forholds påvirkning af nationale samfundsmæssige og politiske spørgsmål samt de handlemuligheder en given aktør har internationalt