ASTB17018U Europæisk Politik

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

European Politics

Kursusindhold

Faget placerer Europæisk politik i global kontekst med det formål at gøre de studerende i stand til at beskrive og analysere den Europæiske Unions (EU’s) institutioner, aktører og politiske processer samt deres indhold. Faget giver de studerende indsigt i EU’s historiske udvikling og dets aktuelle politiske, forvaltningsmæssige og retlige system. Herudover belyser faget EU’s indvirkning på og samspil med det nationale niveau herunder medlemsstaternes Europapolitik samt den globale kontekst og dets institutioner.

Faget fokuserer på at give den studerende indsigt og metoder til at analysere, hvordan de europæiske politiske og konstitutionelle strukturer og processer sætter rammen om den samfundsmæssige udvikling, og de betingelser under hvilke samfundsmæssige aktører handler i det europæiske og bredere internationale system.

Med faget Europæisk Politik introduceres de studerende til teorier om Europæisk integration samt Europæisering. De studerende får empirisk og analytisk kendskab til EU’s institutioner, beslutningsprocesser og interessevaretagelse, udviklingen af konkrete politikker, legitimitet og demokrati i EU, Europæisering og implementering af EU’s politikker samt den danske EU politik og beslutningsproces.

Målbeskrivelser

Viden

 • beskrive historisk og aktuel viden om europæisk politik samt forklare den politiske betydning af centrale begreber inden for europæisk politik
 • forstå, beskrive og forklare de historiske og konstitutionelle forudsætninger for og fremtidige udviklingsmuligheder af teorier, begreber og politikker i EU samt samspillet med det nationale og internationale niveau

 • forstå og beskrive europæisk politik i en global kontekst herunder handelsrelationer, demografisk udvikling og beslutningsprocesser, der påvirker og muliggør fælles europæisk handling

 

Kompetencer

 • identificere og analysere aktuelle og historiske problemstillinger i europæisk politik på teoretisk grundlag

 • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog

 

Fædigheder

 • formidle viden om europæiske politik; anvende viden og analyser til at løse politiske problemstillinger

  udføre analyser af centrale politikområder inden for europæisk politik i en historisk og konstitutionel ramme

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum består af en Pensum består af en grundbog og øvrig litteratur på dansk og engelsk. Pensum fastsættes endeligt af Studienævnet.

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og årgangsforelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.
Se afsnit 7.3 for mere information om retningslinjer og omfang.
Eksamen bedømmes efter 7-trinsskalaen ved intern bedømmelse uden censur.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.