ASTB17007U Dansk og Komparativ Politik 2

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Danish and Comparative Politics 2

Kursusindhold

Dansk og Komparativ Politik 2 er det andet af tre forbundne kurser inden for området dansk og komparativ politik. Kurset omhandler tre centrale politologiske problemstillinger i demokratiske systemer. 1) Hvordan danner borgerne politiske holdninger, og hvordan og hvorfor engagerer de sig i demokratiet? 2) Hvad karakteriserer relationerne mellem borgerne og de politiske ledere i demokratier, og hvordan afhænger det forhold af forskellige demokratiske politiske institutioner? 3) Hvilken rolle spiller andre politiske aktører, f.eks. interesseorganisationer og medier, for forbindelsen mellem borgere og regering?

Med henblik på at analysere disse problemstillinger, trækker kurset på teorier om hvordan det politiske system er organiseret, herunder teorier om demokratisk legitimitet, korporatisme, pluralisme og elitisme, samt teorier om politisk adfærd og om, hvordan politiske institutioner modererer adfærd. Kurset vil også trække på viden fra andre discipliner som f.eks. økonomi, sociologi og psykologi. På denne måde bringer kurset generelle teorier til konkret empirisk anvendelse.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Viden 

 • forstå forskellige teorier om hvordan politiske præferencer udtrykkes og aggregeres 
 • forklare indholdet af væsentlige teorier om hvorfor og hvordan borgere deltager i politik 
 • forklare indholdet af væsentlige teorier om hvordan borgere danner holdninger til politik 
 • beskrive forholdet mellem borgere og regering i moderne demokratier 
 • beskrive hvordan forholdet mellem borgere og deres politiske ledere varierer i moderne demokratier 
 • forklare indholdet af væsentlige teorier om hvordan interesseorganisationer og medier kan spille en rolle i det politiske system 
 • forstå de primære faktorer der former politisk adfærd  

 

Færdigheder 

 • benytte relevante teorier til at analysere politisk adfærd og meningsdannelse 
 • benytte relevante teorier til at analysere forskelle og ligheder på tværs af og inden for demokratier 
 • benytte relevante teorier til at analysere den rolle som medier og interesseorganisationer spiller i demokratisk politik 
 • anvende forskellige teorier om hvordan politiske præferencer udtrykkes og aggregeres 
 • vurdere fordele og ulemper ved de forskellige former for demokrati med hensyn til hvordan de forbinder præferencerne hos deres borgere med regeringens handlinger 
 • strukturere og formidle analysen og dens resultater i det klart og tydeligt sprog 

 

Kompetencer 

 • analysere moderne demokratier baseret på hvordan politiske præferencer udtrykkes og aggregeres 
 • anvende teorier og metoder for at forstå hovedbegreberne i demokratisk politik som kurset arbejder med 
 • rådgive medier og interesseorganisationer i forhold til deres politiske indflydelse 
 • anvende de tilegnede teorier til at rådgive om hvordan politiske aktører kan præge politisk adfærd

 

Pensum udgør 850 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet. 

Undervisningen består af holdundervisning og eventuelt årgangsforelæsninger. Der gives en kort, individuel tilbagemelding på gruppe- eller individniveau efter den obligatoriske skriveøvelse.
Dansk og Komparativ Politik 2 indgår i førsteårsprøven.
Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Dansk og Komparativ Politik 2, at man har bestået Dansk og Komparativ Politik 1.
Beståelse af Dansk og Komparativ Politik 2 er en forudsætning for at gå til eksamen i Dansk og Komparativ Politik 3.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå én skriveøvelse, som kan udarbejdes enten individuelt eller i gruppe.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.

Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Viden 

 • udtømmende og detaljeret forklare teorier om borgere og deres forhold til politik og den rolle interesseorganisationer og medier spiller i politik i moderne organisationer 

 

Færdigheder 

 • udtømmende og selvstændigt anvende relevante teorier til at analysere og diskutere politisk adfærd, medierne og interesseorganisationernes rolle og de forskellige former for demokrati 

 

Kompetencer 

 • formidle og strukturere analysen og dens resultater i et fagligt præcist, klart og tydeligt sprog 

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

 Viden 

 • præcist forklare de udbredte teorier om både borgere og deres forhold til politik og den rolle interesseorganisationer og medier spiller i politik i moderne organisationer

 

Færdigheder 

 • anvende, i nogen grad, relevante teorier til at analysere og diskutere politisk adfærd, medierne og interesseorganisationernes rolle og de forskellige former for demokrati 

 

Kompetencer 

 • formidle og strukturere analysen og dens resultater i et i nogen grad fagligt præcist, klart og tydeligt sprog 

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Viden 

 • forklare, ikke udtømmende, fyldestgørende teorier om både borgere og deres forhold til politik og den rolle interesseorganisationer og medier spiller i politik i moderne organisationer 

 

Færdigheder 

 • anvende, i ringe grad, relevante teorier til at analysere og diskutere politisk adfærd, medierne og interesseorganisationernes rolle og de forskellige former for demokrati 

 

Kompetencer 

 • i begrænset omfang strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog