ASOK15436U Å - AFLYST - Sociologien om byer og byplanlægning

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Å - CANCELLED - The Sociology of Cities and Urban Planning

Uddannelse

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

Viden, organisation og politik

Kultur, livsstil og hverdagsliv

 

Kursusindhold

Sociologien om byer og byplanlægning udvikler sig hele tiden i samspil med den anvendte praksis i planlægningen af de danske byer. Dette gør sig blandt andet gældende, fordi samfundsvidenskabelig viden spiller en større og større rolle hos eksperter i det urbane.

På kurset vil vi undersøge byen og byplanlægningen fra forskellige sociologiske teoretiske og tematiske vinkler ved at fokusere på blandt andet demokratiske processer i byen, den neoliberale by, urbane retfærdiggørelser og  byplanlæggerens rolle. Vi vil koble disse teoretiske vinkler til konkrete nutidige planlægningspraksisser i byer, for eksempel brugen af midlertidighed og midlertidige projekter, planlægningen af en grønnere by og udviklingen af socialt belastede boligområder. Til at belyse de forskellige problemstillinger fra en praksis-vinkel vil kurset også bestå af gæsteforelæsninger fra folk, der med en samfundsvidenskabelig baggrund arbejder med byer og byplanlægning, fx i kommunen eller som private rådgivere.

En central del af kurset vil være, at de studerende selv vælger en bysociologisk case, som de løbende arbejder med gennem kurset. I case-arbejdet vil de studerende skulle forbinde den sociologiske teori om byer og planlægning til den konkrete planlægningsvirkelighed, blandt andet ved hjælp af gæsteforelæsningerne.

Målbeskrivelser

Viden:
De studerende vil efter kurset kunne redegøre for og definere forskellige bysociologiske tematikker i relation til byen og byplanlægningen. De vil have opnået en indsigt i forskellige konkrete problemstillinger i byplanlægningen og kunne diskutere de praktiske implikationer af bestemte teoretiske tilgange til byen og byplanlægningen.

Færdigheder:
De studerende vil efter kurset kunne analysere bysociologiske problemstillinger med brug af kursuslitteraturen og vurdere, argumentere for og diskutere anvendeligheden af teorierne på forskellige praksisområder i byplanlægningen.

Kompetencer:
De studerende vil efter kurset have opnået kompetencer i at koble sociologisk byteori til konkrete praksisser i byplanlægningen. De vil efter kurset kunne planlægge, strukturere og iværksætte en sociologisk analyse af byen og byplanlægningen med særligt fokus på de praktiske implikationer og problemstillinger.

Undervisningsmaterialet vil bestå af by-sociologiske tekster, case-præsentationer (fx avisartikler, kommunale projektbeskrivelser eller rapporter) og evt. materiale fra gæsteforelæsere. Materialet vil blive samlet i et kompendium eller blive gjort tilgængeligt digitalt.

Kurset er bygget op omkring aktiv deltagelse i undervisningen. Aktiv deltagelse vil bestå af (1) studenteroplæg baseret på kursustekster, (2) peer-feedback på studenteroplæg, og (3) skriftlige opgaver relateret til selvvalgte cases (herunder korte litteratursøgninger, indsamling af empiri og præsentation/​analyse af case). Kurset er baseret på holdundervisning med gæsteforelæsninger og evt. ekskursioner.
BEMÆRK:

Kurset har adgangsbegrænsning.

Ordinær tilmeldingsperiode til sommerskole kurser er fra 15. november til 1. december. Bliver kurset fyldt her, vil det IKKE blive udbudt igen ved eftertilmeldingsperioden fra 15. maj - 1. juni.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 16
 • Øvelser
 • 82
 • I alt
 • 206
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende præsenterer tekster og selvvalgte cases og giver feed-back på hinandens præsentationer

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse. Bestået/ikke bestået.

Aktiv deltagelse vil bestå af
(1) studenteroplæg baseret på kursustekster,
(2) peer-feedback på studenteroplæg,
(3) skriftlige opgaver relateret til selvvalgte cases
(herunder korte litteratursøgninger, indsamling af empiri og præsentation/​analyse af case).
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende skal være på kandidat niveau

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.