ASOK15423U  Kroppens sociologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The sociology of the body

Uddannelse

KA Teori og Metode (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

- Velfærd, ulighed og mobilitet
- Viden, organisation og politik
- Kultur, livsstil og hverdagsliv

 

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at belyse samtidens optagethed af kroppen. Det sker dels ved at anskue kroppen ud fra dens sociale betydning og undersøge de aktiviteter, der gør visse kroppe til statussymbol, mens andre kroppe ekskluderes fra fællesskabet. I den forbindelse vil kurset gå på opdagelse i fænomener som præstationsfremmende medicin, plastik kirurgiske indgreb, skønhedsidealer og elitære sportsformer. Derigennem undersøger kurset, hvordan social ulighed viser sig som forskellige kroppe, der enten udtrykker socialitet enten gennem udseende eller handling. Dernæst anvender kurset kroppen som teoretisk afsæt til at se på den betydning som den menneskelige biologi tilskrives. Her vil den indlejrede menneskeforståelse og deraf følgende samfundsindretning bliver fremanalyseret. Til dette formål tjener evolutionspsykologien og den neuropsykologiske hjerneforskning, der anvender biologiske parametre som hjernens indretning til at berettige konklusioner om menneskets natur og erkendelsesmuligheder. Samlet set giver kurset indblik i samtidens anvendelse af kroppen som en meningsgivende struktur, både til orientering i det sociale fællesskab og til indretning af den sociale orden ud fra en biologisk forståelse af mennesket.

Målbeskrivelser

Målet for kurset er at etablere teoretisk viden om kroppen som analytisk objekt, der både kan anvendes til at teoretisere over samtiden, samt til at påvise, hvordan forskellige kroppe markerer social ulighed. Denne viden om kropsidealer og de tilknyttede handlinger giver anledning til en diskussion af de forhandlinger af status, der finder sted gennem kropslig interaktion.

Viden

Efter endt kursus skal de studerende kunne

- redegøre for kognitive og sociale faktorer ved kroppen

- anvende disse som forståelsesmodeller i både forskningsmæssige og politiske sammenhænge.

Færdigheder

De studerende skal kunne

- konstruere kroppen som analytisk objekt i sociologiske undersøgelser

- redegøre for hvilke implikationer forskellige opfattelser af kroppen har ift dannelse af bestemte samfundsmæssige strukturer.

Kompetencer

Efter endt kursus kan de studerende

- formidle relevante analytiske pointer om forholdet mellem krop og samfund, dette ved inddragelse af såvel skriftlige medier som visuelt materiale.    

Undervisningsmateriale samles i et kompendium, der indeholder et udvalg af sociologiske teorier, der belyser kroppens betydning i et samfundsmæssigt perspektiv.

 

Kompendiet vil foreligge før kursets start.

 

Grundlæggende kendskab til sociologiske teorier og metoder, der kan anvendes til at perspektivere til det udvalgte tema.
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, studenter oplæg og visuelle fremstillinger af de valgte analytiske perspektiver på kroppe. I samspil med de løbende skriftlige opgaver, arbejdes der med faglig udveksling og sparring gennem bl.a. peer-review.
Dette kursus har adgangsbegrænsninger. Kurset vil som udgangspunkt ikke blive udbudt igen. Du kan således ikke planlægge efter, at det udbydes i senere semestre, end hvad der fremgår af denne kursusbeskrivelse.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Porteføljeeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 20 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 10 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på kandidatniveua.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 140
 • Forberedelse
 • 30
 • Øvelser
 • 96
 • Eksamen
 • 90
 • I alt
 • 412