Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

ASOK15423U  Kroppens sociologi Årgang 2016/2017

Engelsk titel
The sociology of the body

Kursusinformation

SprogDansk
PointSe eksamensbeskrivelse
NiveauKandidat
Kandidat tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnSociologisk studienævn
Udbydende institut
  • Sociologisk Institut
Kursusansvarlig
  • Hanne Bess Boelsbjerg (3-6b656543767266316e7831676e)
Undervisere
Hanne Bess Boelsbjerg, hbb@soc.ku.dk
Gemt den 04-11-2016
Uddannelse

KA Teorifag (2005 studieordningen)

KA Teori og Metode (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

- Velfærd, ulighed og mobilitet
- Viden, organisation og politik
- Kultur, livsstil og hverdagsliv

 

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at belyse samtidens optagethed af kroppen. Det sker dels ved at anskue kroppen ud fra dens sociale betydning og undersøge de aktiviteter, der gør visse kroppe til statussymbol, mens andre kroppe ekskluderes fra fællesskabet. I den forbindelse vil kurset gå på opdagelse i fænomener som præstationsfremmende medicin, plastik kirurgiske indgreb, skønhedsidealer og elitære sportsformer. Derigennem undersøger kurset, hvordan social ulighed viser sig som forskellige kroppe, der enten udtrykker socialitet enten gennem udseende eller handling. Dernæst anvender kurset kroppen som teoretisk afsæt til at se på den betydning som den menneskelige biologi tilskrives. Her vil den indlejrede menneskeforståelse og deraf følgende samfundsindretning bliver fremanalyseret. Til dette formål tjener evolutionspsykologien og den neuropsykologiske hjerneforskning, der anvender biologiske parametre som hjernens indretning til at berettige konklusioner om menneskets natur og erkendelsesmuligheder. Samlet set giver kurset indblik i samtidens anvendelse af kroppen som en meningsgivende struktur, både til orientering i det sociale fællesskab og til indretning af den sociale orden ud fra en biologisk forståelse af mennesket.

Målbeskrivelser

Målet for kurset er at etablere teoretisk viden om kroppen som analytisk objekt, der både kan anvendes til at teoretisere over samtiden, samt til at påvise, hvordan forskellige kroppe markerer social ulighed. Denne viden om kropsidealer og de tilknyttede handlinger giver anledning til en diskussion af de forhandlinger af status, der finder sted gennem kropslig interaktion.

 

Viden

Efter endt kursus skal de studerende kunne

- redegøre for kognitive og sociale faktorer ved kroppen

- anvende disse som forståelsesmodeller i både forskningsmæssige og politiske sammenhænge.
 

Færdigheder

De studerende skal kunne

- konstruere kroppen som analytisk objekt i sociologiske undersøgelser

- redegøre for hvilke implikationer forskellige opfattelser af kroppen har ift dannelse af bestemte samfundsmæssige strukturer.

 

Kompetencer

Efter endt kursus kan de studerende

- formidle relevante analytiske pointer om forholdet mellem krop og samfund, dette ved inddragelse af såvel skriftlige medier som visuelt materiale.    

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale samles i et kompendium, der indeholder et udvalg af sociologiske teorier, der belyser kroppens betydning i et samfundsmæssigt perspektiv.

 

Kompendiet vil foreligge før kursets start.

 

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, studenter oplæg og visuelle fremstillinger af de valgte analytiske perspektiver på kroppe. I samspil med de løbende skriftlige opgaver, arbejdes der med faglig udveksling og sparring gennem bl.a. peer-review.
Anbefalede faglige forudsætninger
Grundlæggende kendskab til sociologiske teorier og metoder, der kan anvendes til at perspektivere til det udvalgte tema.
Bemærkninger
Dette kursus har adgangsbegrænsninger. Kurset vil som udgangspunkt ikke blive udbudt igen. Du kan således ikke planlægge efter, at det udbydes i senere semestre, end hvad der fremgår af denne kursusbeskrivelse.

ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 15 og 20 ECTS

20 ECTS
Forelæsninger: 56
Undervisningsforberedelse: 165
Øvelser: 40
Projektarbejde: 149
Eksamensforberedelse: 140
I alt: 550
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet

Efterårskurser: Tilmeldingsperioden er 15. maj - 1. juni.
Forårskurser: Tilmeldingsperioden er 15. november – 1. december.

Sommerskole-kurser kan tilmeldes i begge periode (meritstuderende dog kun pr. 1. juni.)

Tilmelding til undervisning medfører automatisk tilmelding til eksamen.

Meritstuderende:  klik her

Eksamen 1 (Porteføljeopgave)
Point15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 20 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 10 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på kandidat niveua

Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Eksamen 2 (Afløsningsopgave)
Point20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 20 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 10 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2005 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende.

Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger56
Undervisningsforberedelse140
Forberedelse30
Øvelser97
Eksamen90
I alt413
Gemt den 04-11-2016

Se skema