ASOK15411U Madsociologi og samfundsmæssige udfordringer

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Food in society: Sociological perspectives

Uddannelse

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)

Fagpakke (2015 studieordningen):
Kultur, livsstil og hverdagsliv

Meritstuderende på kandidatniveau.

Kursusindhold

Hvordan kan sociologer bidrage til håndteringen af centrale samfundsmæssige udfordringer på madfeltet? Formålet med kurset er at invitere til kritisk refleksion over hvordan sociologien anvendes i et omstridt og modsætningsfyldt politisk felt: Vores mad.
 

I kurset gives et overblik over aktuelle samfundsmæssige problemstillinger på madfeltet, opdelt i en række temaer,  der er genstand for politisk regulering. Empiriske studier og perspektiver diskuteres i sammenhæng med centale teorier som er i spil i forhold til temaerne.  I den forbindelse introduceres teorier der i dag bruges til at forstå forbrugeradfærd, herunder ’klassiske’ sociologiske perspektiver og teoretikere (f.eks. praksisteori, Bourdieu) og social-psykologiske perspektiver, der er alment anvendt på forbrugsområdet (f.eks. theory of planned behavior og nudging). Temaerne vil også løbende berøre det institutionelle niveau, idet der redegøres for relevante aktører og institutioner samt centrale politiske diskurser.

 

Følgende temaer vil blive taget op i kurset:

 

 • Hverdagsmåltider:
  Måltider i familien, kultur, betydninger, mønstre, forandringer, måltidet som organisering af tid og rum.

 

 • Ulighed og fattigdom:
  Klasse-, køns- og minoritets- forskelle, sociale distinktioner, fødevareusikkerhed

 

 • Institutionsmåltider:
  In- og eksklusioner, maddannelse, måltidet mellem reguleringer og frihed.

 

 • Mad og sundhed:
  Fedme, New Public Health, mad og krop, sundhedsformidling, mad som ernæring.

 

 • Fødevareproduktion:
  Teknologi og dyrevelfærd

 

 • Fødevarerisici:
  GMO, Funktionelle fødevarer mm

 

 • Politisk fødevareforbrug:
  Bæredygtighed og klimaforandring

    

Målbeskrivelser

Viden:  

- at de studerende opnår viden om og kendskab til vigtige politikker, aktører og institutioner i forhold til centrale samfundsmæssige udfordringer på madfeltet

 

Færdigheder:

- at de studerende opnår evnen til identificere relevante sociologiske perspektiver på samfundsmæsige udfordringer på madfeltet.

 

Kompetencer:

- at de studerende er i stand til at skitsere og kritisk reflektere over mulige sociologiske bidrag til håndtering af disse udfordringer.

Videnskabelige artikler, policy papers, uddrag fra lærebøger - samlet i et kompendium.

Forelæsninger, evt. studenteroplæg, øvelser, diskussioner.
Kursets undervisere er en gruppe aktive forskere, herunder phd-studerende og post-docs, der hver især forsker indenfor hver af de specifikke temaer, der tages op.
Dette kursus har adgangsbegrænsninger. Kurset vil som udgangspunkt ikke blive udbudt igen. Du kan således ikke planlægge efter, at det udbydes i senere semestre, end hvad der fremgår af denne kursusbeskrivelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 70
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 97
 • Øvelser
 • 11
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på kandidat niveau

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen