ASOK15221U  Køn, innovation, mangfoldighed I offentlige og private institutioner (Sommer 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Gendered innovations in public and private organizations (SUMMER 2018)

Uddannelse

KA Teori og Metode (2015 studieordningen)

Fagpakke:

Velfærd, ulighed og mobilitet
Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA 2015 studieordningen for at tage dette kursus.

Merit-studerende skal være på KA niveau.

Kursusindhold

Kurset har til formål at udvikle innovative og holdbare analytiske modeller for samarbejde omkring cases og  innovationsprojekter mellem KU og en række relevante eksterne institutioner og organisationer.
 

Kurset er udviklet på baggrund af det tværfakultære Gender Certificate initiativ på KU i samarbejde med række private og offentlige organisationer, som ønsker at integrere casestudier af køn og mangfoldighed i i deres virksomhed. Sigtet med kurset er:
 

1.  At skabe mulighed for at udvikle innovative organisatoriske tiltag for køn og mangfoldighed i organisationer f.eks. med henblik på rekruttering, avancement, arbejdspladskultur m.v.
 

2. At udvikle modeller for innovative løsninger og produkter og serviceydelser, hvor køn og mangfoldighed er indtænkt fra start til slut: fra ide, over produktion og til bruger perspektivet.
 

Kurset består i både teoretiske introduktioner til køn, mangfoldighed og intersektionalitet, samt i relevante faglige og organisatoriske introduktioner til de cases som udgør en del af kurset. Derudover at facilitere praktiske samarbejdsforløb med de involverede organisationer.
 

Kurset tager udgangspunkt i de strategier omkring forskning og innovation, som er udviklet i Gendered Innovations projektet,  der har kortlagt betydningen af køn og mangfoldighed og som viser, at et analytisk blik på  køn og mangfoldighed kan bidrage til bedre forståelse af behov, adfærd og holdninger til forskellige serviceydelser og produkter. http://genderedinnovations.stanford.edu/what-is-gendered-innovations.html
 

Den studerende forventes at afsætte tid til gruppearbejde og mindre feltarbejder samt at have en professionel indstilling til casework og arbejdsopgaver i de berørte institutioner i de uger, som kurset løber over. 

Målbeskrivelser

Viden:

 • Introduktion til sex/gender og intersektionel analyse

 • Viden om køn og mangfoldighed i organisationer

 • Viden om innovationsprocesser og tværdisciplinært gruppearbejde

 • Basis viden om præsentationsteknikker

 

Færdigheder:

 • Undersøge og (re)formerer et problem/en casesammen med relevante stakeholdersog ved at anvende forskellige perspektiver

 • Indsamle, vurdere og inkorporere feedback for at kvalificere løsninger i en specifik kontekst

 • Anvende metoder og udvikle kreative løsninger i relation til gendered innovations i private og offentlige institutioner

 

Kompetencer:

 • Evne til at samarbejde med eksterne partnere i en innovativ proces

 • Deltage i processersom frembringer innovative løsninger ved at involvere forskellige stakeholders

 • Evner til at identificere sex/gender aspekter og analytiske dimensioner i relation til problemløsning og udvikling af løsninger baseret på de studerendes disciplinære bagrund.

 • Kommunikere potentielle løsninger til relevante til et relevant publikum og til partnere

Kompendium + case materiale/introduktioner

Der kræves ingen specifikke forudsætninger
Teori og tema introduktioner i forelæsninger og øvelser. Feltarbejde, institutionsbesøg, interviews m.v.
BEMÆRK:
Kurset har adgangsbegrænsning.

Ordinær tilmeldingsperiode til sommerskole kurser er fra 15. november til 1. december. Bliver kurset fyldt her, vil det IKKE blive udbudt igen ved eftertilmeldingsperioden fra 15. maj - 1. juni.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv Deltagelse betyder, at den studerende skal gennemføre nedenstående for at bestå kurset:

1.
Den første del består af et paper på 2 sider med en præcisering af problemformulering / definition af den /definition af den stillede opgave
Den/de studerende modtager feedback på denne del.

2.
Den anden del består af en relevant empirisk analyse af casen/organisationen - længde afhænger af casen ( min 5 sider pr. studerende)

3.
Den tredje del består af en mundtlig præsentation for interne og eksterne partnere.

4.
Den fjerde del består i et paper på 7 sider pr studerende + 5 sider pr ekstra studerende i gruppen.) (paperet skal indeholde de to første dele (som kan forbedres undervejs), baggrunden for den mundtlig præsentation og refleksioner over feedback fra de involverede partnerne/institutioner.

OBS! Paper afleveres en uge efter sidste undervisningsgang og bedømmes med bestået/ikke bestået.

-
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på kandidat niveau.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen.       
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 120
 • Øvelser
 • 30
 • Eksamensforberedelse
 • 28
 • I alt
 • 206