ASOA15077U Sociale problemer, social udsathed og social politikker

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Social problems, social vulnerability and social policies

Uddannelse

Kurser med mundtlige eksamener vil som udgangspunkt blive afholdt offline. I tilfælde af Covid-19 restriktioner nødvendiggør det vil mundtlige eksamener blive afholdt online. Besked om dette gives i Absalon senest 4 uger inden eksamenstidspunktet – med mulighed for kortere frist hvis Covid-19 restriktioner indføres med kortere varsel.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

 

Valgfrit kursus
 

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

 

 

 

Kursusindhold

Beskrivelse af kursets formål og indhold:

 

Formålet med kurset er at give de studerende en dyberegående indsigt i det sociologiske felt sociale problemer og sociale afvigelser, og i hvordan sociale problemer/afvigelser afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Kursusindhold:

 

Hvad er sociale problemer/sociale afvigelser?

Hvad er social sårbarhed og social udsathed, og er det noget, der ”arves”?

Sociale problemer/afvigelser, socialt udsatte og sociale politikker i fortid og nutid

Risikoopfattelser og risikohåndtering i forhold til sociale problemer/afvigelser

Fokus på specifikke sociale problemer/afvigelser – fx social udsathed blandt børn og unge, fattigdom, misbrug, prostitution, hjemløshed og social marginalisering – og tiltag for at afhjælpe/kontrollere disse problemer/afvigelser. 

Målbeskrivelser

Viden:

De studerende skal opnå indsigter i sociale problemer, som fx fattigdom, hjemløshed, misbrugsproblemer og prostitution, herunder hvordan sociale problemer afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Færdigheder:

De studerende skal kunne gennemføre analyser inden for området og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til sociale problemer – og samfundets håndtering af dem.

 

Kompetencer:

De studerende skal kunne overføre teorier og undersøgelsestilgange til nye problemstillinger. De skal kunne opsøge og tillegne sig viden om sociale problemer/afvigelser og reflektere over samfundets håndtering af problemerne (behandling, hjælp, støtte, kontrol) samt formidle deres erhvervede viden på området til både fagfæller og ikke-specialister.

Interaktiv undervisning med holdundervisning og diskussioner. I kurset indgår ekskursioner til selvvalgte sociale tilbud/​institutioner/​organisationer. Disse ekskursioner tænkes at resultere i korte videns-/​erfaringsopsamlinger, som vil blive diskuteret på kurset, og som kan danne grundlag for afløsningsopgaverne.
En vigtig del af kurset er at få indsigt i sociale tilbud til udsatte grupper. Ekskursioner til selvvalgte sociale tilbud indgår derfor i kurset, og rapporterne fra disse ekskursioner kan danne udgangspunkt for afløsningsopgaverne.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 118
  • Eksamen
  • 60
  • I alt
  • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback og underviser-feedback på videns-/erfaringsopsamlinger fra ekskursioner.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Individuel/gruppe (max 4 studerende).
Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum.
Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Se detaljer for prøveform i studieordningen og i Den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

Skriftlig opgave med et eller flere NYE stillede spørgsmål.

Individuel/gruppe.

 

 

Et valgfag udbydes som udgangspunkt regelmæssigt, men vi kan ikke garantere, at de udbydes mere end én gang. Du skal derfor være opmærksom på, at eksamen for dette kursus kun udbydes 3 eksamensterminer, efter at undervisningen slutter.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.