ASOA15074U Forbrugs-sociologi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Sociology of consumption

Uddannelse

Valgfag
 

Fagpakke (KA 2015):

Kultur, livsstil og hverdagsliv

 

 

Kursusindhold

Forbrug indgår i stort set alt, hvad vi foretager os i samfundet. Der er forbrug involveret i de mest hverdagslige rutiner som at sidde i sofaen med en kop kaffe og mobilen. Forbrug følger med sociale aktiviteter og fællesskaber som studieliv, fritidsliv og familieliv. Forbrug er indlejret i institutionelle dynamikker som velfærdsstat og verdensmarked. Og forbrug er involveret i globale udfordringer som klima og sundhed. Forbrugs-sociologien rækker tilbage til sociologiens begyndelse med f.eks. Max Webers begreb om status, og vore dages forskning inden for forbrugs-sociologi berører centrale sociologiske temaer så som social identitet, social reproduktion og forandring, og ulighed og magt. Desuden er sociologisk forskning om forbrug ét af de områder, hvor diskussionerne om materialitet og det sociale udfolder sig. På kurset får deltagerne et overblik over, hvad der præger feltet forbrugs-sociologi med hensyn til de forskellige teoretiske hovedretninger (så som forbruger-kultur teori og praksis-teori), mangfoldigheden af emner (så som politisk forbrug og medie-forbrug), og de aktuelle diskussioner (så som repræsentation af materialitet). Sideløbende hermed laver deltagerne en teoretisk og empirisk funderet analyse af et aktuelt forbrugs-fænomen efter eget valg.

Målbeskrivelser

VIDEN

Den studerende skal kunne redegøre for og reflektere over de væsentligste fagsociologiske elementer inden for forbrugssociologiens felt, herunder:

 - de teoretiske hovedretninger, f.eks. praksisteori

- de klassiske og nutidige empirisk-analytiske emner, f.eks.  kultur-forbrug og politisk forbrug

- aktuelle analytiske diskussioner, f.eks. materialitetens betydning

- metodologiske diskussioner, f.eks. hvordan man kan undersøge vaner

 

FÆRDIGHEDER

Faget giver den studerende et konkret kendskab til brugen af forskellige sociologiske perspektiver på forbrug som socialt og kulturelt fænomen. Den studerende vil kunne:

- sammenligne de vigtigste analytiske perspektiver inden for det forbrugs-sociologiske felt

- relatere disse forbrugs-sociologiske perspektiver til den studerendes eksisterende færdigheder fra andre dele af den sociologiske faglighed

- kunne bruge centrale forbrugs-sociologiske begreber

- foretage selvstændige og reflekterede sociologiske analyser af forbrugs-fænomener

 

KOMPETENCER

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

- omsætte sin viden og færdigheder inden for forbrugs-sociologien til konkret empirisk baseret analyse

- demonstrere at vedkommende har oparbejdet metoder til at omsætte forbrugs-sociologiske analyser til diskussioner, som er relevante for forskellige samfundsmæssige kontekster og aktører.

Der bliver udarbejdet et kompendie med centrale tekster, som bliver gjort tilgængeligt online inden kursets start. Kompendiet bliver på cirka 600 sider. Deltagerne forventes også at inddrage ekstra litteratur i forbindelse med deres projektopgave (ca. 100 sider).

Kurset kombinerer underviseroplæg, øvelser, holddiskussioner og studenteroplæg.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 60
  • Forberedelse
  • 118
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe
Ved afløsningsopgave forståes en opgave, hvor den studerende selstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maksimalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamenvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på enten BA 2016 eller KA 2015 studieordningen for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende kan være på både bachelor og kandidat niveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Skriftlig opgave med et eller flere NYE stillede spørgsmål.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.