AANB18003U  Antropologiske perspektiver II

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Anthropological Perspectives II

Kursusindhold

Kurset skal ses som en forlængelse og uddybning af ’Antropologiske Perspektiver 1’. Visse af AP1’ temaer vil blive taget op igen. Vægten mellem teori og empiri forskydes til en mere systematisk indføring i teorier inden for de temaer, der tages op i løbet af kurset. Temaer, der tages op igen er ’Etnicitet og nation(alisme)’, ’Slægtskab, køn og generationer’, ’Politik og magt’, ’Miljø, teknologi og økonomi’ og ’Kosmologi’. Endvidere vil ’Etnografiske Regioner’ og ’Personstruktur (personhood)’ blive taget op som selvstændige temaer. På kurset præsenteres og diskuteres forskellige teorier inden for de enkelte temaer i samspil med etnografiske eksempler fra hele verden.

Målbeskrivelser

Viden

 • have viden om de antropologiske problemstillinger, der knytter sig til de gennemgåede temaer
 • have viden om forskellige teoretiske hovedstrømninger i forhold til de gennemgåede temaer
 • have viden om hvilke specielle karakteristika/debatter, der gør sig gældende for etnografiske hovedregioner.

 

Færdigheder

 • kunne identificere relevante og centrale tematiske aspekter
 • kunne identificere, redegøre for, og sammenligne relevant teori og empiri
 • kunne identificere forskellige positioner i en fagdebat
 • kunne reflektere over betydningen af de valgte teksters historiske kontekst
 • kunne redegøre for forhold mellem forskellige teoretiske positioner og typer af data

 

Kompetencer

 • kunne formulere generelle sammenhænge mellem forskellige antropologiske aspekter og temaer
 • være i stand til at vurdere kvaliteten i antropologisk argumentation.

Den centrale del af undervisningen er koncentreret om tekstlæsninger og diskussion af tekster som de studerende har forberedt sig på hjemme. Tekster består dels af grundbogen fra ’Antropologiske Perspektiver 1’ som baggrund, og dels af klassiske og nye videnskabelige artikler. Desuden kan der indgå avisartikler, film, kortfattet case-materiale etc. Grundbogen er: Eriksen, Thomas Hylland. (2010).  Små steder – store spørsmål: innføring i sosialantropologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Undervisningen foregår i en blanding af forelæsninger og holdundervisninger - med hovedvægten på holdundervisning på tre parallelt løbende hold, koncentreret om læsning af antropologisk videnskabelig tekst. Der er således et fast skema med en fællesforelæsning og tre holdundervisninger per uge. Forelæsningerne varetages af den faglige koordinator og forskellige af instituttets medarbejdere. Den enkelte forelæsning kan enten være af mere generel karakter, f.eks. oversigt over et emne i antropologien, eller en mere specifik eksemplificering af ugens tema. Holdundervisningen består af oplæg fra underviser, studenteroplæg, plenumdiskussioner og gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • I alt
 • 84
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback (skriftligt eller mundtligt) fra underviser på skriveøvelser og eksamensopgaver. Der gives midtvejs peer-feedback på udkast til skriveøvelser. På eksamensopgaven gives feedback sammen med karakteren.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
12-dages essay med efterfølgende mundtlig prøve. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 3 studerende. Afleveringens længde: min. 22.500 anslag og max. 27.500 anslag for individuel eksamen. Plus min. 5.400 og max 6.600 anslag pr. ekstra gruppemedlem. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven.

Mundtlig eksamen er 20 minutter ved individuel eksamen (inklusiv votering og bedømmelse). Ved grupper på 2 studerende forlænges den mundtlige eksamen til 30 minutter for gruppen samlet (inklusiv votering og bedømmelse). Ved grupper på 3 studerende forlænges den mundtlige eksamen til 40 minutter (inklusiv votering og bedømmelse).

Eksamen bedømmes samlet, og der gives én karakter baseret på en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen. De to dele indgår med samme vægt i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have godkendt to skrivetekniske øvelser. Hvis kravet ikke er opfyldt inden eksamensfristen, så vil den studerende ikke kunne deltage i eksamen, og får i stedet registreret et brugt eksamensforsøg. Dette vil betyde manglende overholdelse af førsteårsprøvekravet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveres i reeksamensperioden.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveressenest ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen for kurset.