aanb18001u Antropologiske perspektiver I

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Anthropological Perspectives I

Kursusindhold

’Antropologiske Perspektiver 1’ præsenterer klassiske antropologiske analyser og konkrete etnografiske eksempler fra hele verden inden for centrale antropologiske temaer såsom feltarbejde og etnografi, global historie, etnicitet, migration, religion, slægtskab, økologi og politik. Faghistoriske kontekster præsenteres som baggrund for at forstå de enkelte videnskabelige artiklers fremstilling.

Målbeskrivelser

Viden

 • Have viden om specifikke antropologiske problemstillinger og de enografiske forhold og begreber, der knytter sig til de præsenterede temaer

 

Færdigheder

 • kunne identificere og redegøre for forskellige antropologiske problemstillinger der er repræsenteret i pensum.
 • kunne udvælge, referere og sammenstille forskellige tekster med henblik på at identificere forskelle og ligheder i de måder forfatterne anskuer et givet emne på.
 • kunne anvende analytiske begreber på tværs af etnografiske eksempler.

 

Kompetencer

 • kunne identificere karakteristika og argumentationslogikker i antropologisk (og beslægtet) videnskabeligt materiale.
 • kunne formidle antropologisk videnskabelig viden mundtligt og skriftligt.
 • kunne organisere, give og modtage feedback på en professionel måde.

Obligatorisk pensum: 1000 sider.

Undervisningen er koncentreret om læsning og diskussion af tekster, som de studerende forinden har forberedt sig på. Teksterne udgør dels kapitler fra en grundbog, dels af klassiske og nye videnskabelige artikler. Desuden kan der indgå avisartikler, film, kortfattet case-materiale etc. Den benyttede grundbog er: Thomas Hylland-Eriksen, 2021. Små steder, store spørgsmål. Innføring i socialantropologi. 4 oplag. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Undervisningen foregår med en ugentlig forelæsning og to holdundervisninger. Forelæsningerne, som introducerer til kursets temaer varetages af den faglige koordinator og andre ansatte ved Institut for antropologi. Holdundervisningen består af oplæg fra underviser, studenteroplæg, plenumdiskussioner og læsegruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Øvelser
 • 28
 • Feltarbejde
 • 42
 • Studiegrupper
 • 56
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback (skriftligt eller mundtligt) fra underviser på skriveøvelser og eksamensopgaver. I forbindelse med skriveøvelserne introduceres de studerende også til en metode til at give og modtage konstruktiv peer-feedback.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
3 små essay-opgaver (á 5.000 anslag) valgt ud af 7 opgaveformuleringer. Den studerende konstruerer en problemstilling til hver af disse opgaveformuleringer. De 3 opgaver er selvstændige opgaver, men afleveres med fælles forside og fælles litteraturliste på Digital Eksamen efter 4 døgn.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have godkendt to skrivetekniske øvelser. Hvis kravet ikke er opfyldt inden eksamensfristen, så vil den studerende ikke kunne deltage i eksamen, og får i stedet registreret et brugt eksamensforsøg. Dette vil betyde manglende overholdelse af førsteårsprøvekravet.

Hjælpemidler

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveres med ny frist. Hvis de obligatoriske skriveøvelser ikke er blevet afleveret i løbet af semestret, så skal disse afleveres sammen med den nye opgave.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveres senest ved næste eksamenstermin. Hvis de obligatoriske skriveøvelser ikke er blevet afleveret i løbet af semestret, så skal disse afleveres sammen med den nye opgave.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen for kurset.